سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 90/1/10 | 1:7 صبح | نویسنده : هادی اخوان

"دادستان تهران استادنیمرو وعاشق فسنجان"(سایت تابناک)

عجبا دیگرنمی دانستیم برای درست کردن یک" نیمرو" بایدمدارج علمی راطی نمودوبه مقام استادی هم رسید.واقعاًاین

روزها استاد شدن چه مشکل گشته ماخبرنداریم !آقاماهم استادآب خوردنیم ! عاشق هم عاشق های قدیم، توی این همه

چیزهای خوشمزه از کباب غازگرفته تا...دیگر فسنجان  چی داشته که آقا عاشقش شده !وانگهی دیدندکه دادستان کشور

 از هرچه فسنجان بدش می آید می خواهند بااین کار لجشان رادربیاورند!!