سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 93/7/14 | 11:10 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "رانت هفت‌هزار میلیاری در دولت‌ قبل   به نقل ازمطبوعات"

 

....یکی از مردان سیاسی که ازدولت قبل جان سالم به دربرده ،هراسان به میان مردم گریخت .بینوا دودست برسرمی کوفت ومی گریست وکلمات نامعلوم برزبان جاری می ساخت .چون اندکی حال به بهبودی رفت افراد ی احوال مملکت ازاوپرسیدند،جواب داد:"آمدندوکندندوسوختندوکشتندوبردندورفتند."جماعت زیرکان چون این تقریر شنیدند،اتفاق کردند که درپارسی موجزترازاین سخن نتواند بود.