سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
تاریخ : شنبه 94/1/15 | 9:32 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

داشتیم حساب وکتاب می کردیم که بعدازتوافق هسته ای لوزان همه چیزارزان خواهدشد ومانیزروی زیبای یارماسفرکرده ،ارزانی را، پس ازسال ها فراق جانگدازخواهیم دید،دیدار یارتازه خواهد شد ،دلار فروخواهدنشست ،اتومبیل به همان قیمت کیلویی 1000تومان برخواهدگشت وبسیاری ازچیزهای دیگر.قربانتان شوم این غول گرانی  طفیل جانکاه رخت خواهدبربست به ملکی دیگر !!خلاصه همه چیز درنزدمان گل وبوستان بود که ناگهان تیتروخبری ازعالم غیب !!مثل یک پتک سنگین نه !بلکه چون کوهی برسرم فروریخت وهمه چیزاین گل وسبزه زارخیالم راپژمراند وبه خریف مبدل ساخت.این خیال خام راازبنده گردن شکسته دورافکند که ای خام !!این جا ایران است !!اقتصادی جدا بافته که نمی توان آن را به جایی مقایسه نمود بالکل متفاوت. هرآنی اتفاقی!

حالا مابه توافق هسته ای برسیم یانرسیم ،نفت 500دلارشود یا 10دلار ،قیمت دلار5000تومان شود یا 50تومان ،تحریم باشیم یانباشیم قیمت ها سیرصعودی خواهدداشت،بالاخص قیمت کرایه ی تاکسی واتومبیل که این یکی به جان من وشمابدجوری استثناست خواه وناخواه بهانه ای باشدیانباشد باید قیمت این یکی15الی 20درصد برودبالا .خدابه خیرکند فقط سالی یک بار سیرصعودی داشته باشد !!!