سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 92/1/30 | 5:2 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

لنکرانی :"برنامه هایم به مصباح یزدی دادم،تاویرایش کند."به نقل ازمطبوعات

 

ماکه هرچه فکرمی کنیم نمی فهمیم چراآقای لنکرانی بین این همه ویراستار، برنامه هایش رابه آقای مصباح یزدی داده تاویرایش نماید .آخرتخصصشان دراموردیگر است وماکه تاکنون نشنیده بودیم که ایشان ،آیت اله بزرگوار، کارهای ازقبیل ویراستاری وویرایش رانیزانجام دهد. درهرصورت بخش ازاین برنامه های ویرایش شده به دست آقای لنکرانی رسید وایشان بادیدن ویرایش قسمت کوچک ازآن تصمیم گرفت که کل برنامه ها راموردبازبینی قراردهد ودوباره محضرایشان عودت نماید. در زیر قسمتی از اصل برنامه وویرایش شده آن را حضورخوانندگان عزیز ارائه می دهیم تا به توانایی ویراستارپی برده باشیم.

".....مابارهبریت معزم له می توانیم بردشمنانمان فائق شویم واین مشمول اطلعت بی چون وچرا ازشما دوست واستادبزرگوارم آقای مصباح می باشد.می خاستم از وزارت خویش بگویم که سراسر عذاب بود .در هیات دولت رییس جمهورهمان که می فرمودید ایشان انتخاب خداونداست وذخیره الهی است  همواره چنان به بنده می نگریست انگار که به هلو مینگرد .مشایی هم همینطور.به قول معروف ،داشت بنده رامیخورد ند.گفتم دیگر مانیستیم .جانم رابرداشتم ودیگر پشت سرخودم راهم نکاه نکردم وترجیه دادم به کنجی نشست وبه ایام ازدست داده افسوس بخورم .درزمان صدرات این جانب خدمات بزرگی صورت پذیرفت کهدرسیستم پزشکی مشهوداست .واکنون نیزجاناً درامان نیستم. طبق فرمایشات بزرگان تصمیم گرفتم درسنگر ریاست جمهوری خدمت وکاندید شوم ...........  

 

اما دراین اندک مایه تان ،ویرایش به شکل زیرآمده است، تاعصبانی نشدم برنامه هایت را ازجلوی چشمانم دورسازو اسم مشایی راازکل برنامه هایت حذف کن، که به آن حساسم!!!!!!

...ما بارهبری معظم له می توانیم بردشمنان فائق شویم واین شامل اطاعت بی چون وچراازشما دوست واستاد بزرگوارم، آقای مصباح است.می خواستم ازوزارت خویش بگویم ،که سراسرعذاب بود.درهیئت دولت ،رییس جمهور ،همان که می فرمودید :ایشان "انتخاب خداوند وذخیره الهی "است ؛چنان به بنده می نگریست انگارداردبه هلومی نگرد .داشت بنده رامی خورد .گفتم دیگرمانیستیم.جانم رابرداشتم وبه پشت سرم نگاه نکردم وترجیح دادم به کنجی نشسته وبه ایام ازدست رفته افسوس بخورم.درزمان صدارت این جانب ،خدمات بزرگی انجام پذیرفت که درنظام پزشکی قابل مشاهده است.اکنون طبق فرمایش های بزرگان تصمیم گرفتم ،درسنگر ریاست جمهوری خدمت کنم وکاندیداشوم....

 

 
تاریخ : یکشنبه 92/1/11 | 5:13 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"به گزارش ایسنا، بنا به دستور وزیر آموزش و پرورش و طی بخشنامه شماره01 / 710 روز پنجم فروردین ماه، برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش احکام کلیه فرهنگیان در هفت روز اول سال جدید صادر و برای ارسال به مدارس سراسر کشور آماده می‌باشد."

 

پس ازانتشارخبر بسیاری ازفرهنگیان که باورشان نمی شد ودراین اوضاع قمردرعقرب اقتصادی که جرئت سفروبرون رفت رانداشته به حالت خودجوش به نزدیکترین مکان عبادت خودشان ،اعم از کلیسا،مسجد،کنشت،صومعه،تکیه،دیرو...هجوم آورده ودست به دعاگشتند وبه حال این دولت آن قدردعانمودند تا پایانش را احساس نکنند! در فرازی ازاین احساسات ادعیه ی خودجوش ومذهبی ،آمده است :

 

خدایا،انتخابات راازمامگیر.                                                                                       آمین

بارالها ،مارادرغیرانتخاب وانتخابات ازاین دنیامبر.                                                           آمین

خدایا ،هرروزمان راروزانتخابات قرابده.                                                                        آمین

الهی ،علاوه برافزایش حقوق ،افزایش سیب زمینی را مرحمت بفرما.                              آمین

خدایا،ظهور مشایی احمدی نژاد را نزدیکتر بفرما.                                                           آمین

بارالهی ،دراین چندسال بعدازانتخابات خبری خوشی نشنیده ایم ؛این ایام نزدیک به انتخابات سیل خبرهای خوش خوش را ازسوی خدمتگزاران برسان.                                                                           آمین

الهی ،این نسیم خوش خدمت !که سال هابود؛ نوزید ،وزان قرابده                                         آمین

خداوند مهربان ورحیم ،کاندیداهای مارا کم بفرما واحساس وظیفه راازآنان بگیر وبگذارمشایی یکه وتنها بماند.   آمین                                                                                                        

الهی ،دست دولت رادراین ایام بازبگذار ،چون بعدازاین ماچشممان به چیزی آب نمی خورد.         آمین

الهی ،رأی گیری نزدیک است می خواهند مارابه صندوق هابکشانند رأی ما را به مشایی !بپذیر.    آمین