سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 93/6/20 | 2:56 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

وزیر روسی: توپولوف مطمئن‌ترین هواپیمای دنیاست .به نقل ازمطبوعات

 

"گویند ملا نصیرالدین گاوی داشت دربازار که مشتری برآن یافت نمی شد.فردی نزد ملاآمد وگفت :آن رابه بها ی زیاد خواهم فروخت.سپس ریسمان گردن گاورابرداشت وفریاد زد این گاوشش ماه آبستن است .خریداران هجوم آوردندوگاوبه بهای خوبی به فروش رفت .ملا نصیرالدین تشکرکردوبه منزل برفت .اورادختری بود پابه سن گذاشته وترشیده که خواستگاری نداشت .ناگاه فکری به ذهن ملارسیدوبرای پیدا کردن شوهر برایش، دست او رابرداشت ودربالای تپه ای درمیان جمع فریاد برآوردکه این دخترشش ماه حامله است!!!!!!

 
تاریخ : پنج شنبه 93/6/20 | 12:33 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

..........

-اختلاس سه هزارمیلیاردی خاوری ...

-اختلاس 123میلیاردتومانی دربانک صادرات

-اختلاس بزرگ ومیلیاردی رفیق دوست

-اختلاس چندهزارمیلیاردی شهرام جزایری

-اختلاس 500میلیارد ریالی درگمرگ ایران

-اختلاس 100میلیارد ریالی یک کارمنددربوشهر

-اختلاس چندمیلیاردی کوتول وماجرای فرودگاه پیام

-اختلاس بزرگ سلطان شکرایران

-اختلاس بزرگ رحیمی معاون اول

-اختلاس رویانیان درسوخت

-اختلاس 16میلیاردتومانی دردانشگاه ایرانیان احمد ی نژاد

-اختلاس چندمیلیاردی درقراردادکرسنت

-اختلاس بزرگ ومیلیاردی سعیدمرتضوی درتامین اجتماعی

-اختلاس 4میلیاردی کارمند بانک درتالش

و.و.و.و.........

 

به خاطر دردسترس نبودن کارشناسان اقتصادی ازکارشناس ادبیات آقای یوسف آبادی کاشمری دعوت کردیم تانظرشان رادرمورداین اختلاس های مذکورومعروف ومشهور ایرادکنند ؛هرچندازذکر دیگراختلاس هابه خاطرضیق وقت خودداری کردیم .

بانام خدا،درکل ادبیات جهان به چهارگروه ادبیات حماسی ،تعلیمی،غنایی ونمایشی تقسیم می شود که خوشبختانه شاخه ای بانام ادبیات اختلاسی هم می توان درکشورمان به آن افزود.متاسفانه این نوع ادبیات چندان مورد کنکاش وبررسی قرارنگرفت.ازویژگی ها ی ادبیات اختلاسی می توان به بی گناهی فاعل وگناهکاری مردم اشاره کرد.وجه مشترک همه به وجودآورندگان آثار، بی گناهی ودرسرآخر عفواظهار ندامت واگرشد چندروز محکومیت به گونه ای که ایام مرخصی برزندان پیشی گیرد.پیشرواین سبک خاص ،آقای فاضل خداداداست که جانش رابرسرعقیده اش ازدست دادولی مه آفرید امیرخسروی ومحمودرضاخاوری تحولی درسبک اختلاس ایجانمودندونام وآوازه ای کسب کردند به گونه ای که تاسال ها کسی نتواند به گردپای آنان برسد.همان تحولی که حافظ درسبک عراقی ایجادنمود این دو نیز همان رادراین سبک ایجادکرده اند.سبک اختلاس که به سبک بخوربخورهم مشهوراست امروزه طرفداران بسیاری دارد به گونه ای که هرازچندگاه شاهد آثارارزشمندی ازآنان درگوشه وکنارکشوریم.توجه به عالم بیرون وانکارعالم بالا،عقل گرایی وعشق ستیزی،ستایش ووصف دولتیان،تکیه برباندبازی وساده زیستی درعین تجمل گرایی وبازی دادن عوام ازمهم ترین ویژگی های این سبک است .محورفکری آن ،عشق به پول وثروت ،برتری یافتن پول ،بهروزی اقوام وفامیل هاست وشعارمشترکشان بر"نخوری فلانی خواهدخورد"استواراست.

 

 
تاریخ : سه شنبه 93/6/18 | 12:0 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

 صادق زیباکلام :"انرژی هسته ای هیچ فایده وسودی برای کشورنداشته است."به نقل ازمطبوعات

 

"کریستین اندرسن داستانی دارد به این مضمون :دوخیاط به شهری واردمی شوند وپادشاه را می فریبند که ما در فن خیاطی استادیم وبهترین لباس ها رامی دوزیم ومی توانیم برای پادشاه لباسی بدوزیم که تنهاحلال زاده ها قادربه دیدن آن باشند،وحرام زاده ای آن رانبیند.پادشاه پذیرفت وپول وزروسیم هنگفتی به آنان داد .خیاط ها باپول وزرهنگفت کارگاهی ساخته وچرخ ودوک وقیچی به راه انداختند.دستان خود راماهرانه تکان می دادند که مشغول دوختن لباس اند.روزی نخست وزیر وسایربزرگان برای دیدن دوخته شدن لباس به کارگاه خیاطی رفتند ولی لباسی مشاهده نکردند .همه شان ازترس این که دیگران بفهمند حلال زاده نیستند زبان به تعریف وتمجیدهنر خیاطان پرداختند ونزد پادشاه گزارش دادند که تهیه لباس به خوبی پیش می رود .

بالاخره نوبت به پادشاه رسید واونیزچیزی ندید ،پیش خودگفت :فقط من یکی درمیان این همه ،حلال زاده نیستم پس به ناچار وجودلباس راتصدیق کرد وقرارشد درجشن بزرگی آن رابر تن کند.روزجشن خیاطان شیاد، باپیش وپس رفتن وانمود کردند که دارند لباس رابرتن پادشاه می پوشانند.پادشاه بیچاره لخت باآداب تمام ازمیان مردم عبورمی کردودو نفرازخدمه دربار، دنباله لباس اورا دردست داشتند تابرزمین مالیده نشود.مردم نیز هیچ کدامشان لباس برتن پادشاه نمی دیدند؛ ازترس تهمت حرام زادگی غریو شادی سرداده بودند ولباس جدیدرابه پادشاه تبریک می گفتند.ناگاه کودکی ازمیان مردم فریادکشید:" پادشاه لباسی برتن ندارد اولخت است  "بازسخنش راتکرارکرد وگفت:چراپادشاه برهنه است؟"کم کم بچه های دیگراین حرف راتکرارکردند به طوری دیری نپایید جمعیت یک پارچه فریاد برآوردکه"چراپادشاه لخت است."              العاقل یکفی بالاشاره
تاریخ : پنج شنبه 93/6/6 | 6:5 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

مش رجب که ید طولانی درمدیریت داشته ویکی ازمنتقدان جامعه امروزی است که استعدادش را توی روستا هدرداده وحیف ومیل نموده است ،این بار و بابغضی که دل هرانسانی رابه دردمی آورد با نگاه انتقادانه روبه کدخدا ی روستایمان نموده وفرمود :چرا صداسیما دربرابر این همه کشتاروجنایت داعش درعراق فقط به اخبارتصرف سدموصل ودست به دست شدن آن اکتفاکرده ولی اخباروکشتار غزه را باآب وتاب فراوان انعکاس می دهد.

کدخدا هم تلاش نموده توی این چند سال ازسیاست وسیاسی بازی دوری کند،شم شعرخوانی اش گل کرد وسرپوشیده فرمود:

قربون برم خدا را           یک بام ودوهوارا

این وربوم سرمارا            اون وربوم گرمارا

این وربوم زمستون           اون ور بوم تابستان

سرآخرهم دستی به دوش مش رجب زد وگفت:هیچ گربه ای محض رضای خدا ،موش نمی گیرد.

ماکه ازجمله آخرش چیزی متوجه نشدیم ،شما چه طور؟؟؟؟؟

                      
تاریخ : یکشنبه 93/6/2 | 3:30 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

 

بعداز سقوط هواپیماهای کشوریکی پس ازدیگری ،چندراهکاراساسی ازسوی اتاق فکرروستای بالامحله به کلیه فرودگاه های کشور ابلاغ گردید شایدبتوان تاحدودی ،آن هم تاحدودی ،ازخسارت مالی وجانی جلوگیری بعمل آورد.مواردابلاغیه ودستورالعمل های آن موبه مواجراگرددتا ماشاهد شکوفایی هوافضاباشیم ودیگر شاهد سقوط وعدم پروازهواپیما هایمان نباشیم.

1- تامی تواند تلاش کنیداز مسافرت هوایی اجتناب نمایید.

2-درصورت اجبار، هنگامی که از آتش گرفتن اسکانیا وجرغاله شدن مسافران  آگاهی یافتید وتصمیم قاطع به مسافرت هوایی گرفته اید ازکلیه ی اقوام ،دوستان ونزدیکان حلالیت بطلبید.

3-وصیت نامه رانوشته ودرجایی بایگانی نمایید یا به فردمعتمدی داده که زمانی به پودرتبدیل گشتید آن رااجرانماید؛ تاحقوقی ضایع نگردد.

4-باوضو وانواع غسل های رایج واردفرودگاه شوید.

5-بااین نیت سوارهواپیماشوید که امیدی به بازگشت ندارید.

6-درمسیر به گذشته تان بیندیشید وتامی توانید ازکارهای زشت گذشته توبه نمایید، شاید دیگر فرصتی پیش نیاید.زیرا که بزرگان گفته اند:"خیرٌفرصت لتوبة ٍالمومن حین راکبٌ فی طائرةرکاب الایرانی"

7-درهرچندصدکیلومتربرای سلامتی خلبان وکادر صلوات بلند بفرستید.

8-برای اطمینان ازبیداری خلبان هرچندساعت به بهانه های مختلف به آن سرک بکشید.

9-می توانید درداخل ساک مسافر گازجوش حمل نمایید تادرهنگام سقوط مکانی ازهواپیماراسوراخ وبه بیرون بپرید.

10-اگردرمسیر دودی ازبیرون هواپیما مشاهده نمودیدسریعاً به دیگران اطلاع داده و اشهدخودرابخوانید.

11-درمسیرودرفاصله چندصدپایی اززمین کل حواستان به بیرون باشد تا مطمئن گردید که بال ودم سرجایشان است .

12-برای مرگ آسان توصیه می شود چندقرص سیانور به همراه داشته باشید ودرهنگام سقوط نوش جان نموده تا دچار عذاب نشوید.

13-باشنیدن هرنوع صدایی وحشتناک نماز وحشت برشماواجب می گرددکه باید به سرعت ادانمایید.

14-هنگامی که به سلامت به مقصدرسیدید چند ین بار زمین راببوسید وتا صدمتر فریاد بکشید همراه باحرکات موزون  .

15-سوارشدن براسکانیای جاده های کشورنیزملزم مواردخاصی است که بزودی ازاتاق فکرروستا تراوش خواهدنمود.

                                          

                                                                                           اتاق فکربالا محله