سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 91/10/25 | 6:42 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

   "فشاربرمردم بیش ازاین جایزنیست."  رییس مجلس

قشرضعیف:این رااگرنمی گفتید؛می مردیم!!!

فشاراندرفشار


 
تاریخ : یکشنبه 91/10/17 | 10:2 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

صبروتحمل یک آدم مگرچه قدراست ؟ یک آدمی افتاده مرده، یک مدرسه ای آتش گرفته! هنوزکه هنوزه مقصر اصلی پیدانشده است. یک روزمی گویند، فلانی مقصراست،روزدیگرمی گویند، فلانی مسبب اصلی بوده !!!توی این گیرودار چندتن ازاهالی بالا محله که چندی است درزمینه ی سیاست ،دستی روی آتش دارند ومطلع از چندوچون اموری ازاین دست ،آستین هارابالا زده وبرای تنویرافکارمردم روستا مجمعی راتشکیل داده اند تاهم قاتل اصلی ستار بهشتی رامشخص کنند وهم مقصر آتش سوزی دبستان را.پس از روزها تلاش وپیگیری ومطالعات شبانه روزی وکارهایی مختص به این امورکه به فکرهیچ جنّی هم نمی رسد ،گزارشی تهیه ودرصحن علنی شورای محله باحضورقشرهای مختلف مردم، قرائت گردید تا باشد مردم ازاین همه دربه دربه دری به درآیند.درقسمتی از این گزارش آمده است :

"پیدا کردن مقصران این دوواقعه ،فتح قلل اورست یاهواکردن آپالویاکارهایی ازاین دست نبوده است .دراین کار گروهی حدود صدوپنجاه پرونده بررسی گردید ودرحدود یک میلیون وسه برگه واو به واو مورد کنکاش قرارگرفت ؛که حتی نقدعلی به چندنمونه غلط املایی فاحش نیزبرخورد نمود وزحمت اصلاحش راکشیدند!تااین که پس ازهشت صدو هشت ساعت کار طاقت فرسا ،عاقبت مقصر اصلی از پس پرده کنار زده شد وچهره ی واقعی شان برای مردم هویدا گشت...درمورد نخست که بسیاری براین عقیده است که ستارخان براثراصابت چیزمحکم به فرقش مرده ،سخنی به گزاف بوده وبامراجعه به بازپرس مشاهده نموده که فرق ستار به دست باز پرس برخوردنموده نه این که خدای ناکرده ،گوش شیطان کر ،دست بازپرس به سر آن مرحوم برخورد کرده،باشد، که این دوراتفاوت بسیاراست ودرعلوم قضایی مجازات مختلفه ی بسیار.بازپرس بیچاره! که دستش شکسته وچندروزاز کاروزندگی افتاده، کسی سراغش نمی گیرد واکنون باهزاران قرض ومشکل دست به گریبان است که الحمداله با مساعدت کدخدا کمک های انسان دوستانه دراختیارشان قرارگرفت که ان شاء الله ثواب آخرت گردد.بنابراین مقصراصلی خودستاربوده ،درحالت عصبانیت سرش رامحکم به دست بازپرس بیچاره ی مادرمرده !!کوبیده که نوعی خودکشی محسوب می گردد.پرونده ی ایشان مختومه اعلام می گردد؛ بزودی غرامت شکسته شدن دست بازپرس ازخانواده ستارخان گرفته خواهد شد!

درمورد دوم ،آتش سوزی دبستان بنّای روستا ،مقصراصلی شناخته شده ودودکش را جایی تعبیه نمودند که به هیچ وجه آتش سوزی پیش بینی نشده بود ،بخاری هم ساخت چین نبوده که شرکت چینی رامقصردانست .بنابراین دراین فاجعه که چندتن از هم وطنان مان کشته شدند و درروستا سکنی داشتندهیچ یک از مسئولین مربوطه مقصرنبوده وخدای نکرده قرتی بازی درنیاورده ومثل مسئولین سایرکشورها برای فریب افکارعمومی!استعفاندهند؛مقصر بنّا است که چندسال پیش براثرکهولت جانشان راازدست دادند، درفرصتی ازپیش تعیین شده نبش قبرگشته ودردادگاهی صالحه به اشدمجازات محکوم خواهند شد؛ تاایشان باشند دیگر دست به کمچه وماله نزند!!!..."

پس ازقرائت گزارش سهام بورس روستاکه چندروزی درسایه ی این حوادث راکدمانده بود، رشد چشمگیری داشت.
تاریخ : سه شنبه 91/10/12 | 10:36 صبح | نویسنده : هادی اخوان

نان 15هزارتومانی تکذیب شد. به نقل ازمطبوعات

اهالی محترم لشت  نشاازبابت تکذیب خیالتان آسوده وتخت تخت باشد .چنین تکذیبی ازسوی آقای الهام سخنگوی بازگشته ی !دولت صورت نپذیرفته که بعدازچندروز به واقعیت بپیوندد. برویدنماز شکر به جاآورده که چنین تکذیبی ازسوی ایشان انجام نگرفته است ،وبرای دفع بلایا ؛یعنی ،که خدای ناکرده ازدهان مبارکش کلمه ی  تکذیب خروج نماید، هنگام نماز شب ،دست به دعا بردارید وصدوپنجاه مرتبه بگویید العفوالعفو....                                        

                                                                    روابط عمومی سازمان من درآوردی لشت نشاگیلان
تاریخ : چهارشنبه 91/10/6 | 9:46 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"وضع اقتصادی مردم نسبت به گذشته بهترشده است."     دکتراحمدی نژاد –به نقل ازمطبوعات

*سعدیا گرچه سخندان ومصالح گویی           به عمل کاربرآید به سخندانی نیست . به نقل از کلیات سعدی

ازآن جا که برای خروجی کلام ازدهان شمارشگری وجود ندارد که شماره بزند و به تَبَع آن قبوضی مرحمت نمایند که به متعلقاتی همچون عوارض ومالیات وغیره منقوش گردیده، به پیروی ازقول شاعرکه فرمودند:هرچه دل تنگت می خواهد بگو، ماهم دهان گشودهباتوجه به روال روزانه برحرف وسخن چندین ساله ی خویش ثابت قدم مانده سرمان برودولی حرفمان نه! آقایانی که گفته اید دربیت یادشده ی  سعدی، حرف مان(منظوربنده ی حقیر) که براساس مستندات روزومطالعات چندین ساله بوده، غلط است وحرف شماهاآقایان درست ،ببینید وچشم عقل راواگشاده که سخن بنده ی سراسر تقصیر ،صحت داشته وباتوجه به ادله ی قوی نمی توان خدشه ای برآن وارد نمود. بر این بیت سعدی رحمة اله علیه بسیاری ازمصحّحان رابراین باوراست که "سخندانی نیست"درست تراست ولی بنده راعقیده براین بوده "سخنرانی است"بهترمی چربد ودرست ترتر!است.آن جا که سعدی باتوجه به تصحیح حقیرازکلیاتشان می فرماید: "سعدیا گرچه سخندان ومصالح گویی /به عمل کاربرنیاید به سخنرانی است. "

اما اختلاف دوم که چندین مرتبه کاربه یقه گیری ودرگیری فیزیکی ولفظی ختم به خیرگشت!! تکیه برروی کلام "به عمل کاربرآید"یا"به عمل کاربرنیاید"است ،که باز دراین فضای بازادبی !(که خوشبختانه هیچ زندانی ادبی نداریم) بنده بر عقیده ام ثابت قدم مانده که منظورسعدی "به عمل کاربرنیاید"بوده واگر آقایان ایرا دی گرفته که منظورسعدی ازمصراع نخست دلیلی است برکلامشان ؛یعنی ،به عمل کاربرآید، باید عرض کنم که هدف آن یارسفرکرده،تاکید برلفظ "سخنرانی" بوده ،تامدح شبیه به ذم  کرده باشند وبایک تیر چندین نشان بزنند.ومهم ترین ادله مان همین سخنان گرانباری است که برتارک صفحه نقش بسته است وگهگاهی ازدهان فلان مسئول به بیرون درزمی نماید- سخنم تمام دیگراز این بیت سخن نخواهم گفت که گفته اند: العاقل بالاشاره                       

فعال ادبی بی نشر
تاریخ : چهارشنبه 91/10/6 | 9:44 عصر | نویسنده : هادی اخوان

آخرعاقبت نفهمدیم که کار های کدخدا ازروی ابتکارخودشان است یا تقلید ی است ازکارهای دیگران. تااین رییس جمهور آقای احمدی نژادآمده توی تلویزیون ومصاحبه ای نموده ،ایشان هم پایشان راتوی یک کفش کردند که بنده هم باید کارهای انجام گرفته ی روستا وامورمعلقه وموانع موجود را ولو ماهانه به سمع ونظرمردم بالامحله وپایین محله میان محله برسانم  .شورای محله ابتدا چندین سنگ  به این بزرگی زیر پای کدخداانداختند ولی دیدند سمبه ی کدخدا پرزورتراست؛ راضی شدند، در سالگرد انتخاب کدخدا  با چنین برنامه ای موافقت نمایند . تکیه محل پرشدازمردم وکدخدا هم با سروتیپی متفاوت وارد شده ودرجایگاه خویش نشست وحرف هایی زدکه نبایستی می زد....

درقسمت هایی ازسخنانش عنوان داشتند:"اکنون دومین سالگرد تقسیم آب به طور مساوی بین مردم است.ازهمان ابتدابا طرح این جانب مخالف می کردند ومی گفتند مشکلاتی زیادی رادربرخواهدگرفت ولی دیدید که بحمدالله کاربرخلاف میل مخالفان به پیش رفت .حتی دراصل طرح تغییراتی ایجاد شد وآن طوری نبودکه مامی خواستیم. ظرف دوسال هشتادلایحه برآن افزودند .الان هم می گویم که تقسیم منابع دیگرروستاهم باید براساس طرح های این جانب انجام گیرد واین تنهاراهی است که می توانیم درمقابل روستای همجوار که ازاساس بامامخالف هستند؛ ایستادگی کنیم .....ماآمد یم ثروتی راکه دردست چندنفربوده، بین همه تقسیم نمودیم حالا دادبعضی ازآقایان درآمده که فلان شده وبهمان شده...این ها با مخالفانمان هم صداشدند اگرمسئولین روستای همجوار علیه روستا ی ما کاری انجام دهند مانیز راه روستا به شهررا بالکل خواهیم بست.....این جانب ازخودم تعریف نمی کنم ولی درظرف این دوسال به اندازه ی چهارکدخدا کارکردم .وضع مردم روستا دگرگون شده ،حتی دوتاتلویزیون رنگی نداشتند الان همه دارند .توی روستا یک ماشین هم وجودنداشت ولی بابرنامه ریزی وتولید وطرح های این جانب چندین نفرصاحب خر صاحب اتومبیل شدند.اسامی مفسدین اقتصادی رادادیم به شورا ولی تا حالا برخوردی نشد.فرستادیم به پاسگاه ،دیدیم سرشان توی یک خمره است!کاری نکنید که مردم ازشما روی برگردانند .انشاءالله مردم درانتخابات آتی برای انتخاب کدخدا تصمیم شان راخواهندگرفت وبردهنشان خواهندزد ....."

هرچندکدخدا حرف هایی زد که نمی شودهمه آن ها راعنوان کردولی جلسه باحواشی زیادی همراه بود:

*آن جایی که کدخدا فرمودند: وضع مردم نسبت به گذشته بهترشده ،کارتن خواب های روستا صدایشان درآمدوچندنفرشان جیغ وفریادکشیدند.

*درطول سخنرانی کدخدا چندتن ازطرفدارانش به به وچهچه می گفتند.

*چندین بارصدای بلندگوقطع ووصل شد.

*مش تقی ازاعضای شورا درطول سخنرانی  همواره نیش خندی برلب داشت.

* دراواسط سخنرانی گروهی به نام گروه فشاربالامحله که نمی دانیم وابسته به چه قشری بودند وازکجا تغذیه می شوند ؛قصد برهم زدن سخنرانی راداشتندکه با شعار طرفداران کدخدا متواری گشتند.....