سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 93/3/20 | 10:16 عصر | نویسنده : هادی اخوان

اسکانیا

 

هیچ کاری نشد ندارد،این نظر کارشناسان ماست. حالاکه نمی خواهند اتوبوس اسکانیا راشماره گذاری کنند وبراساس شایعات من درآوردی می گویند که بعدازمسافتی یکسره درآتش می سوزد ،خیال کردند ماهم دست روی دست می گذاریم ودرکنجی نشسته وزاروزارگریه می کنیم ودردا و واسفاسرمی دهیم یادستمان راسوی کشور برادر چین درازکرده وازایشان دنبال راه حل می گردیم .نه جانم !خودمان ازهمین ذهن های خلاقمان چنان مشکل آتش گرفتن اتوبوس رادورمی زنیم که همه کف کنند !به فکر جن هم نرسیده باشد کاری می کنیم کارستان بایک تیر ده هانشان می زنیم .

می گویید چه کردید که سروصدایش همه جاراپرکرده؟ومشکل آتش گرفتن رابالکل رفع نمودید؟

جانم نمی دانم می گویند وشایعه ای  بیش نیست که اتوبوس اسکانیا پس از طی مسافت 300الی400کیلومتری موتوروسیم پیچ وباک وغیره ی مبارکش داغ نموده وناگهان منفجر می شود که ما تاکنون باچشممان ندیدیم!! لذا تصمیم گرفته درفواصل 200الی 300کیلومتری همچنان که درتصویرمشاهده می نمایید کنارجاده های پرتردد، باهزینه ی مالیات برارزش افزوده متوفیان که براثرآتش سوزی اسکانیابدنشان کباب وبرشته گشته وبرتعدادشان روز به روزافزوده می گردد ودرآرامگاه آرمیده اند، دریاچه یا استخری دایرگردد هم هزینه ای متوجه ی جیب مردم نگرددوشیب آن هم چندان تندنباشد!  تا هم مسافران ازمناظراطراف استفاده نموده ونیز دراین فرصت  کوتاه اتوبوس بیچاره تنی به آب زده ومشکل داغ شدن موتوروباک وغبره مرتفع گردد.