سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 92/3/2 | 12:10 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

  "بین هاشمی وحدادمسابقه کشتی بگذارند.    آقای مطهری"

 

  درپی اعلام موضع شورای نگهبان درردصلاحیت آقای هاشمی ،به خاطرکهولت سن وناتوانی جسمانی ،آقای مطهری ،نماینده تهران ،اعلام نمودند: برای مشخص شدن توان جسمانی هاشمی مسابقه دوصدمتر بین جلیلی وهاشمی ومسابقه کشتی بین حدادعادل وهاشمی برگزار گردد تا آقای هاشمی نشان دهد هنوز دودازکنده بلندمی شود.درهمین راستا ستادآقای هاشمی بابیانیه ای اعلام نمودند :آقای هاشمی حاضراست  ؛برای اثبات توانایی خویش دریک میدان بی طرف باآقای رضایی مسایقه تکواندو وبه طورهمزمان باآقایان قالیباف وعارف ،مسابقه گل کوچک ،باآقای ولایتی مسابقه والیبال وباآقایان روحانی وغرضی به شکل همزمان بوکس ودرصورت صلاحدید شورای نگهبان،مسابقه کشتی کج برگزارنماید.

این دعوت به مسابقه هنوزازسوی کاندیداتورهای احرازصلاحیت ،جواب مثبتی داده نشد وستاد آقای هاشمی بدجوری حریف می طلبد.ازبین کاندیداها، تنها حدادعادل بانشان دادن گوش شکسته از پشت موهایشان بدون این که جمله ای رابرسرزبان آورد؛به طور غیرمستقیم اعلان آمادگی نموده است .شواهدپیداست ایشان دردوران تحصیل دراین رشته مدال آورمدرسه بوده است ودراین ورزش یدطولانی دارند .قراراست روزشنبه مراسم وزن کشی انجام گیرد .شورای نگهبان نیزآقای کدخدایی، رفیق کدخدای ده بالامحله رابه عنوان ناظربه این مسابقه گسیل داشته تادرصورت پیروزی هاشمی، ایشان احرازصلاحیت شوند....