سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 91/3/16 | 12:7 عصر | نویسنده : هادی اخوان

پس ازسال   هاانتظاردرعرصه ی واردات وصادرات بین المللی ،مسئولین  عزیز برای این که از هرگونه بهانه جویی ها جلوگیری نمایند دست به اقدامی جالب زده وچنان که در نشریه ی وزین ابتکار آمده "واردات کارگرچینی به کشور "ازجمله این اقدامات می باشد.ماکه نخست مات ومبهوت شدیم ولی پس از رویت نامه ی سبزعلی که دراموربازرگانی فعالیت می نماید،خیالمان ازهرجهت راحت گشته ونفس راحتی کشیده ،دیدیم حق بااین عزیزان است.در قسمتی ازنامه آمده است :

.....ازآن جا که واردات اقلام مختلف کالا ازقبیل زعفران ،مهر وتسبیح ،جانماز،قرآن،سیروپیازوعدس،پرتقال،هندوانه ،اتومبیل ،انواع واقسام اسباب بازی ،یارانه،تلفن همراه،سیمان ،آجر ،بلوک،کاشی، انوا ع واقسام وسایل چاپ ، سی دی ، ورق،کفش وکتاب ،لوازم تحریر،وسائل مختلف آشپزخانه،چینی آلات ،وهزاران لوازم دیگر ازجان آدمی زادگرفته تا .....برای رفاه حال مردم شریف ایران!ازکشوردوست وبرادر کمونیسم چین وارد نمودیم ؛لذا تنها کارگرساده ازقلم افتاده بود که به فکرهیچ کارشناس اقتصادی ،سیاسی ،ورزشی ... نرسید ومسئولین مربوطه عیناً مشاهده می نمودند درواردات کالاازچین گوشه ای ازکارمی لنگد وکمبودی وجوددارد یا بهتر،پازل مورد نظر تکمیل نمی گردد.لذاباپیگیری مستمروشبانه روزی ومطالعاتی که تاکنون سابقه نداشته  این مشکل نیز حل گردید وباوجودتحریم غرب پس ازاین میلیون ها کارگر چینی وارد خواهیم نمود که مثل وسایل چینی کارایی داشته و فقط اسماًکارگربوده وباید مردم شریف ایران ازآن به صورت بهینه، آن هم درمدت کوتاه قبل از ....استفاده نمایند .

مسئولین مربوطه همواره به فکرمردم ایران هستند وهرجاخلأیی مشاهده نمایند دراسرع وقت آن رابرطرف خواهندنمود .بااین فکربکر جمعیت ایران نیز به آن رقم دلخواه خواهدرسید.تنها عیب آن متوجه برادران افغانی است که ازاین بابت ازآنان عذرخواهی می نماییم ولی چون چینی تشریف دارند، فلذاخطرجدی آنان راتهدیدنمی کند،خیالشان تخت تخت باشد!                       فداک
تاریخ : سه شنبه 91/3/16 | 11:51 صبح | نویسنده : هادی اخوان

بعضی مواقع فکرهایی می   کنیم به ساحت مقدس برادران چینی ،که گناه تلقی می گردد .بیچاره شرکتهای  چینی که همیشه مردم ایران درموردوسایل  ساختشان افکار ی راازسرشان می گذرانندوآن راهمواره مرورکرده ودرکوچه وبرزن برزبان جاری وساری می نمایند.این تازه آغازکاراست برخی دیگر بادیدن وسایل ساخت برادران چین ،انگار جن وپری دیده باشند بسم الله کنان باوحشت ازکنارشان فرارمی کنند.توی این دوره وزمانه خوبی که نمی شود کرد!!!این هم جواب خوبی کردن !!!تاکنون فکرمی کردیم که چینی هاهرچه وسایل بنجل (باعرض پوزش )دارند نثار کشورمان می کنند ودیواری کوتاه تراز مانیافتند.باهمین چشمان ازحدقه به بیرون زده مان دیدیم که درروزنامه وزین جوان نوشته شده بود:"تهدید قطعات تقلبی چینی برای سیستم دفاعی آمریکا."

خیالمان ازبابت وسایل چینی بنجل !!درکشورمان راحت گشت وبا ضمیرمطمئن دریافتیم فقط مانیستیم که ازاین وسایل درعذابیم؛بلکه مردم آمریکانیزبه فغان آمده اند!!!غضنفرازمنابع غیرموثق گفته:اوبامااعلان نموده،درسراسردنیاهرکه یک وسیله ی مرغوب ساخت چین بیابد سه میلیون دلارجایزه دریافت خواهدکرد....این تن راکفن کنند می بینید که عمق فاجعه به قدری است که حتی جایزه یک وسیله ی مرغوب چینی ،از چندعضوارشدالقاعده نیزفراتررفته !

بااین دنیای وسایل باکیفیت چین!درکشورمان،دستیابی به چنین جایزه ای محال است وبایدقیدآن رازد!!حقا که شیخ مان فریادمی زد:کز وسایل چینی ملولم ووسایل ژاپنی وآلمانیم آرزوست!!!!
تاریخ : چهارشنبه 91/3/10 | 1:15 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "آزادراه را شمال متوقف شد." به نقل ازمطبوعات

درست است که برای  بسیاری از کارهای مختلف ،برنامه ای مدونی نداریم وکارها همین طوری وکشکی وآبکی!به پیش می رود ولی تااهالی روستا های کشورهستند؛ نباید غمی به دل راه داد .می گویید چه طور؟منظورمان آزادراه شمال است که پس ازسال ها هنوز نیمه کاره مانده ،ولی پس ازانتشار اخبار مبنی برعدم پیشرفت درطرح ساخت آزاد راه شمال،اهالی روستای بالا محله، رگ غیرشان به اندازه ی نیم متر به بیرون درزنموده وبرای بستن دهن رسانه های غربی !با برداشتن بیل وکلنگ رهسپار آزاد راه گشته واذعان نمودند:حاضر بدون هیچ چشمداشتی درظرف دوسال طرح راتحویل مقامات دهند،آن هم بدون استفاده ازکارشناسان کشورهای دیگر!هرچه باشدحرکتی است خودجوش اصلاًخداراچه دیدید شایدپنجاه سال بعداین حرکت عظیم موجب گردد روزی ازسال به نام روستا مزین گردد.صفرعلی کارگرمحله که توانسته درمسابقات پرتاب گل ولای با بیل،رکورد سی متری ازخودبجابگذارددراین طرح ملی، نقش بولدوزر راایفامی کندوچاق علی درنقش قلتک!

بعدازناتوانی چشم بادامی های بزرگوار وبرخی ازارگان ها ،این اولین باری است که مردم روستا،این چنین خود جوش بپامی خیزند.حالا چه ازآب درآیدtخدامی داند .چه کنیم مردم ایرانند وغیرقابل پیش بینی!!
تاریخ : یکشنبه 91/3/7 | 11:46 صبح | نویسنده : هادی اخوان

در مذاکرات هسته ای بغداد ،عاقبت  ایران وگروه1+5 به  توافق رسیدند.   (ماهنامه ی آشپزی)

 

 

ماکه  به مسائل روز هسته ای آشنایی کامل داریم وجزءگروه مذاکره کننده باغرب می باشیم باطیب خاطراذعان می داریم درزمینه ی هسته ای هیچ گونه توافقی حاصل نگشته؛ فقط درزمینه ی انتخاب غذا توافقاتی حاصل شده،که جای شکرش باقی است.باهمین دوچشممان شاهدبودیم که چندسال پیش همین خانم اشتون به غذاهای ایرانی اصلاً آشنایی نداشته ولی پس ازسال ها سروغذای ایرانی درمذاکرات مختلف،معده ی مبارکشان به این غذاها جواب مثبت داده ؛چنان که آقای جلیلی درنشست بغداد سفارش چلوکباب رادادند خانم اشتون نیز خواهان همین نوع غذاگشته وبحمدالله دراین زمینه هیچ گونه اختلافی مشاهده نشده ،ودرنشست روسیه آقای جلیلی قول دادند که غذای شمال کشور،سبزی پلووباماهی یا فسنجان خورش دربسته های مختلف را به خانم محترم وبقیه ی اعضاآشناسازندوخانم اشتون هم به شرطی پذیرفتند که غنای نمک آن زیر بیست درصدباشد،که درغیراین صورت بافشار خون خانم واعضا ی محترم متناسب نیست.این بسته ی پیشنهادی بااستقبال بقیه ی اعضا قرارگرفت!

مردم عادی که اخبارهسته ای رادنبال می کنند ازهمه جا بی خبرندومطلع نیستند،منظورازبسته های پیشنهادی چیست؟منظور مواد لازم برای پختن غذاهای مختلف است که محض آگاهی وبرای اولین    بارازاین جانب استخراج گشته!پشت مباحث  درهای بسته نیز،سخن از پختن کیک زردوانواع دیگر کیک هاست!سرآخرنیز همه چیز مشخص ومبرهن است:درمواردهسته ای هیچ توافقی حاصل نشده است!اصلاًصحبتی دراین موردنشده بود!شوهراشتون نیزاذعان داشته پس ازهرمذا کره، ایشان غذای جدیدی را می پزند که دلیلی براین ادعایمان می باشد.بیشتر بحث های هسته ای درموردنمک وفلفل غذاها وبسته های پیشنهادی است که گروه 1+5 اصرار به کمی نمک ،زیر بیست درصد دارند وتاهفت درصدراضی شده اند!ولی چه کنیم که غذای سالم میکروب کش ،حق مسلم ماست وازاین خواسته مان یک قدم هم عقب نخواهیم نشست!!!

سریال هسته ای اگر مزایایی نداشته حداقل مزیت آن بوده که اروپایی ها با غذاهای مختلف ایرانی آشنا گشتند.شمارابه خدااین حرف ها ی مرانشنیده بگیرید وازحافظه تان پاک پاک نمایید!تااین جانب راازگروه هسته ای کنارنگذارند!

                                                                                        مشاورهسته ای نقدعلی