سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
تاریخ : دوشنبه 92/4/31 | 11:51 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

شرط جدیددولت برای افزایش 10هزارتومانی حقوق کارگران(مطبوعات)

ازآنجاکه کارگران بزرگواردر رفاه کامل به سرمی برند وازتمامی امکانات زندگی بهره مند هستند لذااگر ذره ای درزندگی باروح حساسشان کمبودی احساس نمایند ،بیهوده وبی جهت به زمان وزمین به خصوص دولت کریمه گیرمی دهند که ای دادوبیداد ،وای عدالتا!!! که چیزی بایدبرحقوقمان بماسد.

خیال کردند این جا سرگردنه است وکشورقانون ندارد! بیایند یقه ی مبارک دولت رابفشارند وبگویند:افزایش حقوق.تهدیدکنند، فلان می کنیم وبهمان .همین دوسه ماه پیش به حقوق شان اضافه گردید .به جای دست مریزاد چوب لای چرخ دولت می گذارند ونمی گذارند،کارشان به جلوبرود.

اگرآن روی آمارجهانی رابنگریم به سندیت سازمان های جهانی پی خواهیم برد که سطح زندگی کارگران کشورمان برابراست باپزشکان کشورسویس! چه دردشان است؟رفاه بیش ازاندازه دلشان رازده؟!ولی احسنت وبارک اله به این همه هوش وذکاوت دولتیان که صدحیف ودریغ ودرد وکوفت که عمردولت همچون گل باغ زودزود درحال پایان است.چنان به زیروبم قانون واقفند که شیطان هم انگشت به دهان شده!آدم را ازلب چشمه تشنه برمی گردانند طوری که همین طور هاج وواج می مانند!!

خوب می گویید چه طور؟ دولت کریمه شرطی برای افزایش حقوق آن هم برای ده هزارتومان گذاشته .بله ده هزارتومان !داد دیگران رادرآورده :چه خبراست مگر ؟کارگران مرفه وبی درد فارغ ازخرابی بازار وتحریم همین طور فشارمی آورند! دولت ازکجا پیداکند؟ ایثارنموده! 10هزارتومان تقبل کرده برای این که حقی ضایع نگردد وعدالت به درستی اجراشود،شرطی محکمی هم گذاشته تا کسی من بعد به فکرافزایش حقوق توی وسط سال نیفتد.مگرکارگران زحمتکش کشورهای دوست بنین ،گابن ومادگاسکاروتانزانیا چه قدرحقوق می گیرند؟!

اماشرط دولت:...پیرودرخواست جمع کثیری از کارگران زحمتکش ازدولت کریمه وفخیمه دربالارفتن حقوق ماهانه ،کارشناسان باهزاران ساعت کارکارشناسی وجمع آوری صدها صفحه مدارک ، به این نتیجه رسیده، تنها افزایش حقوق شامل کسانی می گردد که کلیه شان دوکیلو سنگ داشته  وقطر سوراخ دماغشان 15 سانت باشد.

ازاین همه دقت وذکاوت آدم دلش می خواهد سرش رامحکم بکوبد به دیوار تادلش خنک گردد ...

 
تاریخ : جمعه 92/4/21 | 1:31 عصر | نویسنده : هادی اخوان

آخراین مسئله برای من تبدیل به یک بحران شده بود .به هرکسی مراجعه می کردم ازاستاد وغیراستاد ازکارشناس آب گرفته تا ،طبیعت وخاک وهوا ،هیچ کس نتوانستند جواب درخور ومحکمه پسندی ارائه کنند که این وجدانمان راضی گردد.منظورمان علت افزایش ریزگردها درآسمان جنوب وجنوب غربی کشورمان است.علت هرچه بوده ؟تفهیم نشده ایم.یکی گرمی زمین ،دیگری فرموده کشورعراق وصحرای عربستان ...ولی جانم برای شمابگوید پس ازملاقات بامدیرمسئول روزنامه کیهان که برحسب اتفاق باهم دیداری داشته ایم والان هم اسمشان نوک زبان ماست وهرچه بوده مدارش برحول محور  شریعت می چرخد؛ چنان پاسخی درخوروشایسته وبایسته ازموضوع ارائه کردند  که نه تنها وجدانمان راضی شد بلکه برحق واقف شدیم ایشان باعالم ماوراءمتصلند وماخبرنداشتیم وتاکنون اگر تمام صحبت ها ومقالات وزین ایشان راانکارمی کردیم برخودمان قبولاندیم که نوشته هایش را بردیده بگذاریم وذره ای به آن شک نکنیم .چنان ازریزگردهای هوا ومضرات آلودگی آن  مطالبی سنگین ارائه کردند که تاچندروزمات ومبهوت بودیم وهمین طور دراطراف واکناف به تحلیل وتمجیدسخنانشان مشغول شده که واقعیت چنان بود ومادرخوابیم .

می فرمایید چه گفته ازریزگردهای هوای کشور که حتی کارشناسان خبره دراین موضوع نتوانستند شماراقانع سازند؟وبه قولی پرریختند ؟بله !ایشان بعدازاین که دست توی دستم گذاشتند ،فرمودند :"برادر !هواشناسی واموری مربوط به طبیعت کاری بسیار حساس است واگر به جوانب امر توجهی نشود ودقیق موشکافی نگردد،موجب گمراهی افرادمی شود.درهمین رأی گیری اخیر اگردقت کنید ؛اصلاح طلبان شکست سختی خوردند نه اصول گرایان .من بنده هم دوروز قبل از رأی گیری خیالم ازشکست اصلاح طلبان آسوده بود که مقالاتم درروزنامه دلیلی براین ادعاست.مقصراصلی این ریزگردها هم"اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 وجریان انحرافی هستند" که اگر خوب دقیق باشیم درهمه جارخنه نمودند واگر "آقای روحانی  عضو چندین و چند ساله شورای عالی امنیت ملی  نتواند از هویت واقعی و افشا شده جماعت فتنه‌گر بی‌خبر باشند کاری ازپیش نخواهند برد "وریزگردهاهمچنان باقی است وپدرمان رادرخواهدآورد.آقای روحانی باید ملتفت باشند این یک پروژه ای عظیم تخریبی بوده است." این پروژه که مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه با پوشش بازگشت به سال 84 از آن یاد می‌کنند، شامل دو بخش به هم چسبیده «ورود» و «تخریب» است. این روزها، در آستانه انتقال دولت دهم به یازدهم، مجموعه مشترکی از دست‌اندرکاران دولت‌های سازندگی و اصلاحات و مخصوصا اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، عملیات روانی پرحجم و گسترده‌ای را برای انکار خدمات برجسته و کم‌نظیر- و در پاره‌ای از موارد بی‌نظیر- دولت کنونی سازمان داده اند.واین به مذاق بیرون‌گرای اصحاب فتنه خوش نیامده و برای آن که ماجرای وطن‌فروشی آنان در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بازخوانی نشود، به فرافکنی روی آورده و کوشیدند صورت مسئله را تغییر دهند" و قضیه ریزگردها هوای کشوررا به وجودآورده وآن رابزرگ جلوه دهند. "این دو گروه اگرچه اصرار داشته و دارند که با دو چهره و شناسنامه متفاوت معرفی شوند ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دید، دو روی یک سکه هستند و یا دستکم آن که هدف تعریف شده مشترکی را دنبال می‌کنند."  

 

بعدازاندکی باچشمان نافذفرمودند:برادر حالا به اصل قضیه ی ریزگردها وگرمی هواواقف شدید.گفتم :خداشمارابرای کشورمان محفوظ نگه دارد .چقدراحساس سبکی می کنم .چرازودترازاین هاخدمت نرسیدم، دارم ازخوشحالی پروازمی کنم .خدااین مدعیان دروغین راکه مسبب تمامی مشکلات هستند نیست ونابودسازد .گفتند حالا برو وراحت بخواب...
تاریخ : جمعه 92/4/14 | 12:25 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

سخنان رییس جمهورآقای احمدی نژادازصداو سیمای مبارکمان هرچه بوده ،تمام شده است .ولی باید حرمت داری نمود .خوداهالی وکارکنان صداوسیمادرحین سخنان رییس جمهور چنان باصدای بلندبلندمی خندیدند که صدای قهقهشان کیلومترهاآن طرف ترها به گوش می رسید .قضاوت رابه شمامی سپاریم همین کارها می کنند که مردم می روند ماهواره تماشامی کنند .آخرکجای حرفشان خنده داربود بگوییدتاماهم بخندیم......خندیدن 

 
تاریخ : سه شنبه 92/4/4 | 6:56 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

این روزها بازار رجعت درزمان امام زمان داغ داغ شده وبعداز چاوز رییس جمهورونزوئلا که به معیت حضرت مسیح باز خواهندگشت ،آقای الهام که دارای چندشغل شریف می باشند! دراظهاری نادر فرمودند که :"ان شاءالله احمدی نژادنیز باظهور امام عصررجعتی دوباره خواهند داشت ودرآن زمان به دنبال برپایی حکومت مطلوب خواهدبود."داخل پرانتز(به حتم آن زمان یارانه صدبرابرخواهدشد.)

درهمین گیرودار ومباحث این جوری، کدخدای بالامحله مان که درفرصت طلبی کسی به گردپایش نمی رسد دربین اهالی روستاو درحضور بخشدار، برای این که بایک تیردونشان بزند وهم برمقام خویش بیفزاید وهم ازبودجه ی بخشداری بهره هاببرد ،عنوان داشتند :"ان شاءالله بخشدارمان درزمان امام عصر (عج)رجعت خواهند داشت وروستایمان تبدیل به شهرستان خواهدشد ولابد پل وسط ده رانیزمرمت خواهند نمود."

آن چه ما شنیدیم وخواندیم تعداد یاران امام عصرمحدود خواهد بود وباید تادیرنشده وجاپرنگشته دربین سخنرانی هاویانوشته هایمان،جایی برای خودمان دست وپاکنیم که اوضاع خیلی بی ریخته!!!!