سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : چهارشنبه 91/4/28 | 11:44 صبح | نویسنده : هادی اخوان

آخرآدم  راکفری می  کنند هرچه به این هاگفتیم، دراین اوضاع که مردم چشم دیدن مرغ راندارند ضیافت شام رادربرنامه های تلویزیون نان خشک وآب نشان دهید؛ به گوششان فرونرفت که نرفت .همین توی سریال دیشب 20دقیقه رابه صرف شام نقش اول وتصویر سرخ شده ی مرغ اختصاص دادند واززوایای مختلف ازچندبعد،دوبعدی وسه بعدی،تصویرگرفتند،که رگ گردن صفرعلی خان ازاهالی روستای پایین محله ازسمت جنوب روستایمان،بادیدن مرغ به بیرون زد و چاقوبه دست به خانه ی کدخداحمله ورشده وهرچه برزبانش بود،ازدزدومنحرف وزمین خوارو...بسیاری دیگرازکلمات نابهنجارکه به خاطربدآموزی ازذکرآن امتناع می ورزیم؛نثارکدخدانمود!به هرصورت همسایگان اوراآرام ساختندوکلی دلداریش دادند؛که غصه نخور!همین چندروز دیگر مرغ ارزان خواهد شد و باارائه کارت ملی !می توانی کلی مرغ ارزان دولتی بخری " غصه مخورسحرنزدیک است !"ایشان هم بعداز شنیدن این وعده ها آرام شدوبه سرزندگی خویش برگشت.

درهرصورت مقصراصلی صداوسیما تشریف دارند واز قصد ،توی این ایام همین طورپشت سرهم تصویر ویاصدای مرغ وخروس راپخش می کنند!واین جورانسان های ماه ها دورازمرغ!راغیرتی نموده که هرطوری شده حقشان را ازپولداران بگیرند. بیچاره پولدارها یک چند صدمیلونی که ذخیره نموده اند، این جوری زهرمارشان می شود!!!

راه حل اساسی که همان بهتر صرف شام وناهارراازبرنامه ها سانسورنمایندویادرحین آن تبلیغات پخش کنند؛که به افراد ضعیف این قدرفشارواردنشودوروح لطیفشان جریحه دارنگردد!!!!!!!!!!!!!
تاریخ : چهارشنبه 91/4/28 | 11:15 صبح | نویسنده : هادی اخوان

عدم پرداخت یارانه ی نان"پس  ازماه  هاتلاش وکوشش ،هنوز یارانه ی نان28هزارتومانی رادریافت ننمودم.به همه جارفته ام،به فرمانداری ،شهرداری،بخشداری ،استانداری ،ثبت احوال،دفترامام جمعه،سازمان هدفمندی یارانه ها،نیروی انتظامی ،سازمان آموزش وپرورش ،دفترریاست جمهوری ،دادگستری شهرستان واستان،شورای حل اختلاف ،وزارت کشور،مجلس شورای اسلامی،شورای نگهبان ،دفترتشخیص مصلحت نظام،بهداری ،بیمارستان،تیمارستان،زندان،سازمان آب وفاضلاب،شالی کوبی های استان وبه هرجایی که به فکرتان خطورمی کند؛ رفتم که رفتم! ولی خبری از 28هزارتومان یارانه ی نانمان نشد که نشد!دیشب که کنار اهل وعیال نشسته ، مشاهده نمودیم ای دل غافل !حدود دوالی سه میلیون خرج نموده،کلی قرض بالاآوردیم! ولی به این هدف والا! نرسیدیم .چه کسی جوابگوی ماست؟ تاکی بایدصبرکنیم ؟بازجایی مانده که نرفته باشیم؟"

                                                            

                                   فرزامی ازلشت نشا - 28987

 

جوابیه:ضمن تشکرازازروزنامه ی وزین درخصوص انعکاس درخواست های مردمی وبازخوردمشکلاتشان ،از آن جاکه وظیفه ی خویش دانسته ،درحل مشکلات مردم عزیزمان همواره ثابت قدم باشیم ودراسرع وقت تمامی مشکلات به وجودآمده راحل وفصل نماییم وهدف رضایتمندی مردم است!درپاسخ به مطلب مورخ26/4/91 باعنوان"عدم پرداخت یارانه ی نان" به آگاهی می رساند که مگر برادربزرگوارگیلانی مان نمی دانند کشوربه این بزرگی تنهادرهمین چندسازمان ودفتر مردمی وخصوصی خلاصه نمی گردد؟باکمی تأمل درخواهندیافت به بسیاری از جاها هنوز نرفته وبیان مشکل ننموده اند.ماهمواره درخدمت ایشان هستیم وهرچه ازدستمان برآیدبرای حل مشکل این برادر وسایرین مضایقه نخواهیم نمود.

 

                                 روابط عمومی سازمان من درآوردی!!!!
تاریخ : دوشنبه 91/4/19 | 10:28 صبح | نویسنده : هادی اخوان

هرچه ازروستایمان  وازجوانان  مبتکروخلاقش بگوییم ،بازکم گفته ایم .اصلاً نیازی به این همه تعریف وتمجیدنیست ازاین سردنیاتاآن سردنیا همه با اسم روستایمان آشنا یی دارندوبه کارهای بزرگ انجام گرفته؛واقفند .همین بزرگی بینی شریف !برخی از آقایان واقعاًیک معضل جهانی بوده وموجب ایذاوجنگ روانی صاحبان بینی کبیر!می گشته ،به طوری که حتی دانشمندان بزرگ جهان هم دربرابراین مشکل سپرانداختندوتسلیم شدند ،ولی به دست محققان جوان روستا ،این بلای بزرگ ازسرمردم دور گشت .هرچنداین روزهاجراحی بینی ،مثل اختراع انژری هسته ای،ازمسیرواقعی اش منحرف گشته وبه عمل ویرانگری تبدیل شده است .جراحی بینی ،مد روزگشته وچسب روی دماغ هم موجب افتخاراست!!!وازمسیرخدمت به بشربالکل منحرف اندرمنحرف شده است.

به هرصورت باگران شدن اجناس ورکوردشکنی قیمت درطول تاریخ ایران زمین ،یکی از پژوهشگران جوان که نخواست نامش فاش گردد ،در تحقیقات پیچیده دریافت که یکی از اعضا وجوارح انسان توی این ایام دراِشکم(همین شکم امروزی)بیکارتشریف دارند ویابایدبالکل حذف یا کوچک گردند که پس از مشورت با اعضای اتاق فکرروستاوشورباایشان تصمیم گرفته شد به  تقلیل یابد.باافزایش قیمت بسیاری ازاجناس،عملاً مصرف نان به یک پنجم تقلیل یافته ،گوشت قرمز که کلاً حذف گشته ،باگوشت مرغ درحال وداع کردنیم،دیدن قیمت بسیاری ازمیوه ها موجب ایست قلبی گشته ودرآینده نزدیک بسیاری از موادغذایی نیز ازسفره غذایی وداع خواهند نمود وعملاً معده به عضوی بیکارواضافی تبدیل شده یاخواهدشد . این کشف بزرگ ،موج مکزیکی درروستاراموجب شده،وبااین عمل پسندیده می توان جلوی تحریم هاایستادوحتی یک آخ هم نگفت!مارادست کم گرفتند چنان تحریم رادورخواهیم زد که غربیها ازتعجب به این هوا شاخ دربیاورند!!این کشف بزرگ موجب ذخیره ارزی چندین میلیاردی خواهدگشت وسود فراوانی برای کشورمان به بارخواهدآورد (زبانم لال اگر اختلاسی بزرگی صورت نگیرد.)درپی تحریم هاست که این استعدادها شکوفامی شوند!این عمل، داوطلبانه برروی کدخدا انجام گرفت وایشان باطیب خاطر اعلام نمودند که کل معده برداشته گردد وچنین گشته،وپس ازدوماه سالم تشریف دارند وبه گفته ی خودشان توی این دوماه یک میلیون تومان قدیمه!!!پس انداز ارزی داشتند.همین امرموجب گردیده ،برای عمل معده هزاران نفرازاطراف واکناف نام نویسی کنند.

نتیجه گیری:اگر همین طورپیش برویم باید به فکربرداشتن یاکسرنمودن بعضی دیگراز اعضا وجوارح نیزبیفتیم وحتم به یقین دیگرچیزی از مانمی ماند.