سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 92/11/25 | 1:46 عصر | نویسنده : هادی اخوان

تأثیر کهکشان ها برزندگی انسان ها

چندوقتی است که افتخارنیافتیم درخدمت شماعزیزان درکشورمان باشیم، درهرصورت آخرین باری که حضوریافتیم ودرموردتأثیرکهکشان ها مطالبی راعنوان داشتیم ماه ها می گذرد .درجلسه قبلی متذکرگشتیم که کهکشان هادرکل زندگی بشر درهمه ابعاد، چه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی می تواند مثمرثمرباشد .نمی خواهیم دراین جلسه سرتان رابه دردبیاوریم وزیادصحبت کنیم .بعضی ازحضار خیال می کنند که چون درکشور انگلستان به سرمی بریم ازاوضاع مملکتمان بی خبریم این طورهاهم نیست، به موبه موی اتفاقات کشورعزیزمان اطلاع داریم .عصرعصرارتباطات است .همین چندروز پیش که توزیع سبدکالا آغازگردید بی خبرنماندیم ،هرچندبه ماچیزی نماسید ولی حرکت عظیمی بود برای استعمارستیزی وروحیه دادن به مستضعفین جهان ،علی الخصوص مستضعفین کشورهای آفریقا!شایدهدف غایی این حرکت عظیم! دررسانه های داخلی چندان موردتوجه واقع نگردید یاکمتربه آن توجه شد. توی سیمای ملی !کشورهای فقیروبی چیز بورکینافاسو،بنین ،افغانستان و...صف های طولانی مردم کشورمان برای گرفتن چندقلم کالاپخش می شد که چه طور،مردم ازسروکول همدیگربالامی روند وچندنفرجانشان راازدست داده اند. شوروشعف آنان رادربرگرفت وبه ادامه زندگی امیدوارشدند ،که ایران بااین همه سرمایه ملی چه برسرشان آمده است!!!! همین پیام بزرگی بوده برای جهانیان به خصوص مستضعفین که قدر نعمت کشورشان رابدانند .فیلم ها ی این صفوف به هم تنیده مستقیماًپخش می شده ؛دیگرمثل سیمای ملی مان! نبوده که سروته یک فیلم رابزنند که چیز دیگری ازآب درآید .همه مردم آن رامستقیماً تماشامی کردند وکلی می خندیدند. حالا که قصد داریم جهان را اداره کنیم پس بهتراست یک خرده مردم دنیا راشادنگه داشته یعنی ؛هدف توزیع کالا مقدمه ای بوده برای اداره ی جهان !

بهتراست به اصل مطلب برگردیم وزیادبه حاشیه نپردازیم ولی درهمین لحظه موضوعی بدجوری ذهنم رامشوش نموده است .خبری ازآقای مرتضوی ندارم .حال ایشان خوب است ودراین روزگار چگونه به خرج وهزینه ی اهل وعیال می پردازند؟شنیدم شاکی ایشان آقای لاریجانی به خاطرمشغله ی زیاد وسفرهای متعدد به انگلستان، هربارجلسه ی محاکمه رابه عقب می اندازند .احسنت براین همه ایستادگی وغیرت بالا! به زبان خودمانی ،عجب آقای مرتضوی پوست کلفت تشریف دارند!(قهقهه ی حضار)می گویند می خواستند پرونده ی ایشان رابه دادگاه ارجاع دهند تریلی اجاره نمودند!ولی خداراشکراین ها همه کاغذپاره اند مدرکی هم ندارند اگرهم داشته باشند ؛نمی توانند کاری بکنند .خداباایشان است !!!آقایان ،عزیزان، تقواپیشه کنید. ازخدابترسید دنیاهیچ ارزشی ندارد ازروزجزا بترسید .خداوند ناظراعمال ماست .آقایان باشماهاهستم باخودم که نیستم با آقای مرتضوی که انسان پاکی هم هست ! نیستم .به شما دارم می گویم خودمان این چیزهاراازحفظیم ...                                  

 

                                                              ادامه دارد.
تاریخ : دوشنبه 92/11/7 | 8:25 عصر | نویسنده : هادی اخوان

روحانی:هیچ کس برای همیشه در حصر نمی‌ماند . به نقل ازمطبوعات

"عاقبت آقای موسوی پس ازتحمل 1583سال حصر باتلاش رییس جمهور وقت مورد عفوقرارگرفت وبه آغوش گرم خانواده اش بازگشت."

 

بازگشت
تاریخ : چهارشنبه 92/11/2 | 10:46 صبح | نویسنده : هادی اخوان

  "موافقت نامه یازیارت نامه ژنو   "روزنامه وطن امروز 30دی

 

فرازی اززیارت نامه ژنو                                                               

..............

.....................

..................................................

ده مرتبه بگویید یا اشتون یااشتون ........یااشتون ادرکنی یااشتون ادرکنی........................
تاریخ : سه شنبه 92/11/1 | 11:52 صبح | نویسنده : هادی اخوان

پس ازروزها بحث وبررسی درموضوع بغرنج وپیچیده تیراندازی آقای کریمی ،مداح معروف،درانظار کارشناسان بابررسی شواهد ودلایل به نتایج ذیل دست یافتند:

1-آقای کریمی تیراندازی نموده است وتنهاهدفش نشانه گیری وتمرین برای مسابقات قهرمانی مداحان کشوربرای شرکت درالمپیک مداحان جهان بوده است.

2-آقای کریمی تیراندازی نکرده است ،اسلحه کشیده است وصدایی که شنیده شده از اگزوزموتورسیکلتی بوده که ازآن جا می گذشته است.

3-آقای کریمی تیراندازی کرده است ،ولی مجوز وسنداسلحه به نام خانمشان بوده است.

4-آقای کریمی تیراندازی کرده است چون اراذل واوباش راهش راسدنموده بودند که باقانون راهنمایی ایالت تگزاس منطبق بوده است.

5-آقای کریمی تیراندازی کرده است .رانندگان اطراف واکناف مداح معروف راشناختند وپس اندکی به سینه زنی ومداحی پرداختند وبسیاری به راه راست هدایت گردیدند بنابراین همه ازاین تیراندازی بهره بردند.

6-راننده آقای کریمی تیراندازی کرده است .اسلحه مال خودشان بوده جوازهم داشتند .هیچ گلوله ای به اتومبیل برخوردنکرده است.افراددیگر هم ازمداح بهره هابردند همه چیز به خیروخوشی تمام شده است ودرهمان جا بسیاری ازاودعوت به عمل آوردند.شاکی هم نداریم..

 

*ازقرارمعلوم گزینه واستنتاج آخری ،برای اقناع افکارعمومی مناسب ترتشخیص داده می شود!!!!!!!