سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 93/12/15 | 1:2 عصر | نویسنده : هادی اخوان

چقدرهمه چیزتغییر کرده ؟!چقدرشهرخلوت شده!عجب ساختمان های سربه فلک کشیده ای !کی این هاراساختند که ماخبرنداشتیم؟خانم حالتان چطوراست؟(باایماواشاره ،نگو خوب شده ،که مستقیم می فرستنم به زندان)موهات چقدرسپیدگشته؟خیلی دگرگون شدی.احمدی نژاد رییس جمهوراست یا رییس مجلس؟واقعاًکه توی این مدت طولانی!!همه چیزتغییر کردند.اصلاًراه خونه ام رابااین همه تغییرات نمی توانم بیابم!ازمذاکرات هسته ای چه خبر؟....(قسمتی ازسخنان رحیمی معاون اول بعداز آزادی اززندان ده روزه)