سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : جمعه 89/12/27 | 6:56 عصر | نویسنده : هادی اخوان

دراین گیروداربحث برسراین که مجلس بالاتراست یا دررأس امورمی باشد یا قوه ی مجریه ،ناگهان گزارش انتقادی

مجلس ازاجرای بودجه ی 87درصحن علنی آن قرائت گردید وآب سردی روی دست سیاسیون ریخت که نگو! با این کار

غیرمترقبه به همه نشان داد بعله ؛مجلس بالاتراست .مجلس بالاترازهمه و دولت پایین ترازآن .نشان دادکه دولت در

اجرای قانون بودجه 72درصد تخلف داشته است که درنوع خودش اگر بی نظیرنباشدکم نظیرکه هست .هنگامی که این 

موضوع رابا یکی ازدولتیان درمیان گذاشتند نفس عمیقی کشیدو "لبخندی زد"گویند:"شخصی مهمانی رادرزیرزمین

خانه خوابانید.نیمه شب صدای خنده ی وی رادربالاخانه شنید.پرسید:درآن جاچه می کنی؟گفت:درخواب غلتیده

ام.گفت :مردم ازبالا به پایین می غلتند،توازپایین به بالا می غلتی؟گفت: من به همین می خندم. الان تکلیف ما راهم

مشخص کنید باید بخندیم یا بگرییم. همین سؤال را ازیکی دیگرازدولتیانی که از وزارت برکنار شده پرسیدند که آیاچنین

تخلفی راباچشم دیده اید ؟درجواب فرمودند:شاید چنین اتفاقی افتاده باشد."کلی ازحمام بیرون آمد.کلاهش دزدیده

بودند.باحمامی ماجرامی کرد.حمامی گفت:تواینجاآمدی،کلاه نداشتی!گفت:ای مسلمان این سرازآن سرهاست که بی کلاه به

راه توان برد؟واقعاًحرف حق را ازاین وزیران وافرادبرکنارشده باید شنید .همین وبس!
تاریخ : جمعه 89/12/27 | 12:27 صبح | نویسنده : هادی اخوان

درخانواده هایی که کودکانشان پانمی گیرندوبلافاصله یاچندی پس ازتولد درمی گذرند به قصدپیشگیری ازمرگ آنان چنین

نامی برنوزادمی گذارند:بمان آقا،آقابمانی،ماندعلی،ماندگار،مانعلی،یامانده علی،ماندآقا،آقاماندی،بمانعلی برای اولاد ذکور

وماندی،ماند نی،وبماندخت برای دخترومانی ،بمانی،خدابمان و خدابگذاربه طورمشترک برای هردوجنس.ظاهراًماشاالله

هم جزوهمین اسم هااست .دهخدادرچرندوپرندمی نویسد:"چرابااین که اولادتان نمی ماند اسمش راماشاالله ومیرزاماندگار

نمی گذارید؟"باستانی پاریزی درتوضیح کلمه ی بنیمان می نویسد:"بنیمان اسمی است که زردشتیان می گذارند که

بعدازمردن بچه های اولیه ی یک خانواده زنده می ماند ؛مثل اتسز astez درزبان ترکی،که دراصل آدسزبوده ،به معنای

بی نام ؛ودرواقع توجیه برای ماندن ونمیرایی بوده است یایحیی درعربی که درفارسی برابرآن بزیست  bezist  به

کاررفته.ظاهراًمانلی (قهرمان منظومه ای ازنیما به همین نام)تحریفی ازاین کلمه است.این چنین اسم هارابربچه ای که

پس ازمردن بچه های اولیه ی یک خانواده زنده می ماندند نمی گذاشتندکه توجیه برای نمیرایی اوباشد،بلکه ازاین

طریق می کوشیدند مرگ راازکودکی که مانند برادران وخواهران سلف خوددرخطر پانگرفتن بوده دور

نگهدارند.احتمالاًریشه ی این رسم رادراعتقاد قدیمیان به قدرت جادویی کلام جستجوبایدکردکه درموارد متعددی بدان

برمی خوریم .چنان که فی المثل هنوزهم دربعضی ازخانواده هاکه علاقمند بداشتن فرزندنرینه اند ونوزادشان برای

 چندمین باردخترازآب درمی آید،اسم اورا دختربَس واگرترک  زبان باشندقربس می گذارند بااین یقین که نوزادآتی شان

پسرخواهدبود.همچنین ازبیماری های سخت ناخوش وخطرناک به اسم یادمی کنند مگراین که ازعبارات مبطل(نظیرهفت

قرآن درمیان ورویم به کوه سیاه)یااعمال خنثی کننده (ماننددندان زدن به پرده ی میان شست دست وآب دهان افکندن به

زمین)سودبجویند ،چراکه معتقدند نام بردن ازاین بلیّات سبب ابتلای بدان ها می شود یامثلاً شب هنگام نام بردن

ازحیوانات وحشرات موذی رادرحکم احضارآنان تلقی می کنندوبه همین سبب ازآن ها به کنایه واشاره سخن می گویند

(چنان که دُم درازه به جای مار،ودُم کجه به جای عقرب)         "برگرفته ازکتاب کوچه احمدشاملو"
تاریخ : پنج شنبه 89/12/26 | 7:53 عصر | نویسنده : هادی اخوان

یک روش مطالعه ی صحیح واصولی می تواند بسیاری از مشکلات تحصیلی راازبین ببرد.بررسی های بعمل آمده گویای

آن است که افرادی درزمینه ی تحصیل موفق بوده اند ،روش صحیح برای مطالعه داشته اند.یادگیری ،مسئله ای است که

درسراسرطول زندگی انسان ،به ویژه دردوران دانش آموزی ودانشجویی ،اهمیت زیادی دارد.چراکه دانش آموزان

ودانشجویان همیشه درمعرض امتحان وآزمون قراردارندوموفقیت درآن ،آرزوی بزرگشان است.مزایای مطالعه ی

صحیح: 1-زمان مطالعه راکاهش می دهد.2-میزان یادگیری راافزایش می دهد3-مدت نگهداری مطالب درحافظه راطولانی

 ترمی کند.4-بخاطرسپاری اطلاعات راآسان ترمی سازد.

روش های مطالعه:1-خواندن بدون نوشتن:این روش نادرست است.مطالعه فرایندی فعال وپویاست وبرای نیل به آن

بایدازتمام حواس برای درک صحیح مطالب استفاده کرد.بایدباچشمان خود مطالب راخواند،بایددرزمان مورد نیازمطالب

رابلندبلند اداکرد ونکات مهم رایادداشت کرد تاهم بامطالب موردمطالعه درگیرشده وهم درهنگام موردنیاز،مخصوصاًقبل

ازامتحان ازروی نوشته ها مرورکرد.2-خط کشیدن زیرنکات مهم:این روش نسبت به قبل بهتراست ولی باز روش کاملی

نیست ،زیراافرادبه جای تمرکز برروی مطالب ،ذهنشان معطوف خط کشیدن زیرنکات مهم می شود.حداقل روش صحیح

خط کشیدن زیرنکات مهم به این صورت است که ابتدا مطالب راخوانده ومفهوم آن راکاملاًدرک کرده سپس زیرنکات

مهم خط کشیده شود نه آن که درکتاب فقط به دنبال نکات مهم برای خط کشیدن گشت.3-حاشیه نویسی زیرنکات مهم:

این روش نسبت به روش قبلی بهتراست ولی بازروش کاملی برای درک عمیق نیست.ولی می تواندبرای یادگیری

مطالبی که ازاهمیت چندانی برخوردار نیست،مورداستفاده قرارگیرد.4-خلاصه نویسی: دراین روش کل مطالب راخوانده

آن چه رادرک می کنیدبه طورخلاصه دردفتری یادداشت  می کنید.این روش برای مطالعه مناسب است ازروش های قبلی

بهتر می باشد،چراکه دراین روش ابتدامطالب رادرک کرده سپس آن هارایادداشت می کنید؛اما باز هم بهترین روش

برای مطالعه نیست .5-کلیدبرداری: کلیدبرداری روش بسیارمناسبی  برای خواندن  ونوشتن نکات مهم است .دراین

روش شمابعداز درک مطالب ،به صورت کلیدی نکات مهم را یادداشت می کنید ودرواقع کلمه ی کلیدی کوتاهترین،راحت

ترین،بهترین وپرمعنی ترین کلمه است که بادیدن آن ، مفهوم جمله تداعی شده وبه خاطرآورده می شود.6-خلاقیت

وطرح شبکه ی مغز: این روش بهترین شیوه برای یادگیری خصوصاًفراگیری مطالب درسی است.دراین روش

شمامطالب رامی خوانید،بعدازدرک حقیقی آ ن ها ،نکات مهم رابه زبان خودتان وبه صورت کلیدی یادداشت می

کنیدوسپس کلمات کلیدی راروی طرح شبکه ای مغز می نویسید(درواقع نوشته های خودرابه بهترین شکل ممکن

سازماندهی می کنید ونکات اصلی وفرعی رامشخص می کنید)تادردفعات بعدی به جای دوباره خوانی کتاب ،فقط به طرح

شبکه ای مراجعه کرده وبادیدن کلمات کلیدی نوشته شده برروی طرح شبکه ای مغز،آن هارا خیلی سریع مرورکنید.این

روش درصدموفقیت تحصیل شما راتاحدود بسیارزیادی افزاش می دهدودرس خواندن رابسیارآسان می کند وبازده

راافزایش می دهد.
تاریخ : چهارشنبه 89/12/25 | 10:33 عصر | نویسنده : هادی اخوان

گفته اندکه عمرآدمی مثل طلا بوده است ودرتبلیغات وسیع نیز توی بانک ها عمرآدمی درروی ترازو بسیار وزین تراز طلا وجواهری است که درکفه ی دیگر آن قراردارد. ولی می توان ازاین چنددقیقه عمر گذشت ولی از بودجه ی وهزینه ی بیت المال نمی شودگذشت .منظورم همین برنامه های پرمحتوای گزارشگرانی است که درسطح شهر ولو شده وبا سؤالاتی عجیب وغریب حیثیت صداوسیما را نه تنها مخدوش می کنند بلکه میلیون ها بودجه بی زبان  صرف چنین برنامه هایی شگرف می گردد.سؤالاتی چون  عید به کجامی روید ؟ ویا ،بهاررادوست دارید ؟ویا هواسرداست؟ واگرگرم بود چه می شد؟ ودهها سؤال دیگر که نه تنها پرسش به آن ها نیاز به هوش وذکاوت بسیار است بلکه ازچنان جذابیت خیره کننده ای برخوردداراست که بیننده رامقابل تلویزیون میخ کوب می کند.همین عقل کل محله (که ذکر خیرش درنوشته های گذشته بود)هنگامی که معضل راباایشان درمیان گذاشتم چنین فرمودند :که این طورها هم نیست که مستقیم از بیت المال هزینه گردد بلکه قسمتی از آن ،از تبلیغات چندین ساعتی  صداوسیمااست ومقداری هم ازجیب مبارک رییس صدا وسیما وکمی  هم ازجیب مبارک مجری هزینه می گرددکه قصدتبلیغات در کاندیداتوری مجلس را داشته.... بروجانم ،بیسوادی ونیاز به مطالعه ی بیشتر داری !!!
تاریخ : چهارشنبه 89/12/25 | 12:38 صبح | نویسنده : هادی اخوان

"بااین همه درآمدنفتی بیکاری چرا؟"(نطق پیش ازدستوریکی ازنمایندگان مجلس )

 یکی ازخوشوقتی که ماداریم وعلی الاصول مردم هم بایدداشته باشند؛این است که برادران مسئول علی الخصوص برادران مجلس درریشه یابی مشکلات ومعضلات،ردخورندارندودراین بین به نمایندگان شجاعی برمی خوریم که باذکر مسائلی می پردازند که دراین سال های متمادی کسی جرئت بیان آن را نداشت ؛یک تنه درجایگاه  نطق ایستاده ومثل این که کشف تازه ای بنماید با شوروشعف بسیار ،بیکاری جوانان این مرزووبوم رامتذکر می گردد ودراین میان سخن ازدرآمد بالای نفتی  می گوید که همین دیروزبعداز انقلاب کشورلیبی رخ داده است.پدرآمرزیده !هنوز که چندروز ازحوادث لیبی وبالا رفتن نرخ نفت نگذشته است که این قدر دولت را زیر فشار سؤالات پیچیده ات قرارمی دهی .وانگهی تازه چنین موضوعی کشف گردیده وبرای چاره ی کار فرصت بسیاری نیازاست ،وطرح مسائلی این چنین خداراخوش نمی آید!
تاریخ : سه شنبه 89/12/24 | 4:27 عصر | نویسنده : هادی اخوان

عاقبت پس ازکشمکش های فراوان وتوبمیری ومن بمیرم ودخالت مستقیم نمایندگان بزرگواری که تا اندک زمانی پیش کارگربودند،مبلغ 9درصد به حقوق کارگران اضافه شد وامید به زندگی را درآنان زنده ساخت .درهمین میان هزینه ی مخارج رانیز یکی ازموسسات دولتی درکشورعزیزمان  یواشکی درآخرین صفحه ی برخی ازنشریات وبا رنگ روشن یک میلیون درروزبرآورد که باردیگر آمار خودکشی بین کارگران را چندین برابرافزایش داد.به همین مناسبت سازمان پیشگیری از جرم وجنایت برای این که خدای ناکرده آمارخودکشی دربین کارگران چندین برابرنگردد واعلام بالارفتن حقوق شان موجب افزایش تورم نشود!دریک اقدام خداپسندانه برای زندگی آنان برنامه ریزی مدونی راانجام داد که بار دیگر شوروشعف رادربین کارگران برانگیخت وبا پیامک ونامه وایمیل به سازمان موجبات دلگرمی کارمندانش شدوسبب آن شدتا موسسه ی پیشگیری ازجرم وجنایت مصمم گردد چنین برنامه هایی را به شکل متمرکز برای اقشارکم درآمد ایجادکند.اما خلاصه ی  برنامه ی سالانه ی  کارگران باتوجه به مخارج ناقابل بازار! اولاً قید هرگونه سفرومفری را به کل بزنند ودرسفرهای زیارتی به نزدیک ترین امامزاده ای که توی محله شان مدفون شده است ویا خواهدشد مراجعه نمایند ویا بالاجبار به همان مسجدو تکیه ی محلشان مکفی گردند. ثانیاً به طورکلی قید وافکار خانه دارشدن را از ذهن خویش پاک نموده وبرای این که کارگران چنین فکرهایی به کله ی مبارکشان خطورنکند می توانند بامراجعه به مراکزدرمانی آن قسمت ازمغز سرشان را که مربوط به چنین افکار بکری است، از سرمبارکشان جدانمایند.ثالثاً برای این که چیزی از پول هایشان باقی بماند وبه گفته ی فلان اقتصاددان پس اندازی داشته باشند چهارروز ازهفته رابه طور کلی درریاضت وعبادت به سربرند که درروزآخرت توی بهشت کنارحوریان هی خواهند خورد که نگو...این برنامه در بیست بند شکل گرفته که متاسفانه به خاطرضیق وقت ازبیان دیگرآن عاجزیم ودرآخر نیز ذکرمی کنیم که موسسه ی مذکور اعلام نموده چنین برنامه هایی برای کارگران برخی شرکت هاست نه برای شرکت هایی که اسمشان برای مردم مثل روز روشن است وحقوق مبارک شان ازپاروبالا می رود.  
تاریخ : دوشنبه 89/12/23 | 6:30 عصر | نویسنده : هادی اخوان

آخه ما چه گناهی داریم که ماراهم قاطی شیاست وشیاست زدگی کرده اید ؛ما که با دنیای شیاست کاری نداشتیم وبه کل باآن غریبه بودیم .گفتیم حالا  مگر چه شده که  زانوی غم به بغل گرفتی ؟گفت مگر نمی بینی که بازار خیلی کِشاد اشت .گفتیم الحمدالله امسال بازار روبه راه است وصداوسیماهم دراین مورد سنگ  تمام گذاشته .گفت مگرنشنیدی که حامل های شوخت درراه افغانستان در نزدیکی مرز متوقف شدند به این بهانه که این شوخت ها به دشت بیگانگان می افتد .گفتنم چه بهتر که ناتو ازاین سوخته ها استفاده نکند.گفت آخه برای مقابله به مثل ، مقامات افغانستان ،کلیه ی واردات وصادرات ازایران راممنوع نمودند؛توی این اوضاع بی ریخت ما چیزمان ؟را ازکجا بیابیم ،دیگر گناه ازناتووکشورهای بیگانه است ماداریم توی آتیششان می شوزیم ؛خدا لعنت کنه هرمتجاوزی را.دیدیم واقعاًحرف درستی می زندوبرای مقابله با چیزی؟ که میلیون ها تومان خرج می کنیم راه حل گوناگونی وجوددارد وبه قول آن شاعر "عدو شود سبب خیراگرخداخواهد." ولی وجود فراوانی این همه موادمخدر درکشور نشانه ی چیست؟ شاید هم نشانه ای از بهبود وضع اقتصادی باشد وماخبرنداریم یا این که درتولیداین موردهم مستقل گشتیم والحمدالله از خروج میلیون هادلار ارز ازکشور جلوگیری می نماییم ،وشایدهم می خواهیم این خبرمهم، خبری شادبرای قشرعظیم معتادان در کشورمان درایام نزدیک به نوروز باشدکه سورپرایزگردند؛وبازهم نمی دانیم.
تاریخ : یکشنبه 89/12/22 | 5:44 عصر | نویسنده : هادی اخوان

زبان ایتالیایی ازجمله زبان های زنده ی دنیا است که ریشه ی در زبان هندواروپایی دارد.بین زبان ایتالیایی واسپانیایی شباهت های فراوانی وجوددارد؛ به گونه ای که گویشوران هردوزبان به راحتی مفهوم صحبت یکدیگررا متوجه می شوند.ازقرن چهاردهم به بعد زبان رسمی ایتالیا زبان ایتالیایی گردید ومردمان کشور،قبل ازاین به زبان های لاتین وچندزبان دیگر سخن می گفتند.درایتالیا گویش های گوناگونی وجوددارد.درحدود 70میلیون مردم  درایتالیا به این زبان صحبت می کنند .غیرازایتالیا،دربسیاری ازکشورهای دیگرنیز گویشوران زیادی به این زبان سخن می گویند؛ چون کشورهای آمریکا ، سویس ،کانادا،استرالیا،آرژانتین وحتی قسمت هایی ازبرزیل.الفبای ایتالیا دارای 21صامت و5مصوت است .اسامی درایتالیا مونث ومذکردارند مثلاًبسیاری ازاسامی درختان مذکرندوبیشتر اسامی میوه ها مونث:درخت انجیرمذکر( ( il fico  ومیوه سیب مونث(LA MELA) .واژه هایی چون استودیو،ماکارونی،اسپاگیتی،پیانو،برکلی،اُیرا،بالکن،مالاریاوکنسرت واژه های ایتالیایی هستند که وارد زبان فارسی شده اند.
تاریخ : پنج شنبه 89/12/19 | 7:40 عصر | نویسنده : هادی اخوان

                        "5درصد مشترکان گاز شوکه شدند."به نقل از جام جم 19/12/89                                       برای چی باور نمی کنی ؟ آخه خلاف واقع به عرضتان رساندند .چی را؟همین آماری که پرخواننده ترین نشریه ی کشور اعلام نموده. مگر آمار واقعی چنددرصد است که چنین دادوفریاد به راه انداختید وجو راشلوغ نمودید؟ آخه آماری که با همین دوچشم مبارکم مشاهده نمودم خیلی خیلی بالاتر ازاین حرف ها است. حالا شما بفرمایید آمار اصلی بدهید وموجب تنویر اذهان عمومی شوید.جانم آمارماآماری است که موبه جرزآن نمی رود ومورد تأیید بسیاری ازمراکزآ ماری اروپااست .خوب بفرمایید .طبق مشاهدات عینی وخبرهای واصله از افراد معتمد ،بعد ازصدوراولین قبض گاز وتحویل آن به منازل ومشاهده ی قبض چنین آمار ی حاصل شده؛15 درصد سکته ی ملیح ،30درصد شوکه شده اند،10درصد ایست قلبی پیدانموده،20درصد قسمتی ازبدنشان ازکارافتاده،10درصد هنورخیال می کنند درخوابند،5درصدهوش وحواسشان راازدست داده اند و10درصددیگر منتظر حادثه ای تلخ بعدازصدور قبض بعدی هستند. عجبا!
تاریخ : پنج شنبه 89/12/19 | 7:4 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"ابرازنگرانی وزارت بهداشت از خرید وفروش کلیه"( جام جم)

*علاوه برفروش" کلیه"دربسیاری ازمناطق کشورمان فروش "قلب"نیز این روزها مد شده است!

"دولت به واردات بی رویه ی محصولات کشاورزی حساسیتی نداشت" (مردم سالاری)

*ضمن ابراز همدردی با کشاورزان عزیز،این واقعه ی تلخ را تسلیت عرض نموده وبرای محصولات مانده دربازار، طول عمری بابرکت آرزومندیم .وهمچنین به کشاورزان چینی بابت این روداید خوش تبریک عرض نموده، ایام مستدام .

"تورم نقطه به نقطه به 18درصد رسید"( مردم سالاری)

*رییس فرهنگستان نیز دریک اقدامی بی نظیرآمارتورم را در کشورمشخص نمودند:تورم نقطه به ویرگول،11درصد.تورم نقطه به علامت سؤال 14درصد .تورم پرانتزبه نقطه 19درصد.تورم توی بازار 30درصد.

"رویانیان:سال90سال توسعه ی مترو است." (ابرار)

*پس تاکنون دلیل اصلی عقب ماندگی درمترو حضور شخص هاشمی بودند وما خبرنداشتیم!"

"تعطیلی مدارس درروز28اسفند قطعی شد."(رسالت)

"واقعاً تعطیل کردن مدرسه بدون حضوردانش آموزان کار بسیاربسیار سختی است !وبه هزاران ساعت مطالعه وپژوهش نیازدارد!"