سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 94/2/18 | 12:38 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "اگرزنان به ورزشگاه آزادی بیایند ،زلزله به پا خواهیم کرد."نشریه یالثارات

همه چیزبرمی گرددبه یک اشتباه کوچک .آخرانسان جایزالخطا ست ،یک کاری ،عملی ،فعلی می خواهدانجام دهد محاسبات درست ازآب درنمی آید یهو می زنند یک جای دیگرراخراب می کنند .درطول تاریخ ماشاهد بسیاری ازاین اشتباهات هولناک بوده ایم؛همین بمب اتمی ژاپن رامی خواستند به ویتنام پرتاب بکنند انداختند توی سرمردم هیروشیما .یاجنگ ویتنام هدف کشورچین بوده ،دیدند سهووخطایی رخ داده بعدازچند روزمتوجه شدند چین نیست ویتنام است!

حالا اگرشمااهل نمازوروزه وخداباشید نقش ونگارمهروسجاده برپیشانی باز فرقی نمی کند چنین اشتباهی حاصل شدنی است.شایدجان هزاران انسان گرفته شود ،چون عمدی درکارنبوده خداوند خواهدبخشید؛نیت مهم است وآن هم جلوگیری ازورودزنان به ورزشگاه آزادی!

جانم به شمابگوید که درپی ورود یکی ازخواهران محجبه ،وشاید کمی تاحالتی محجبه !برای تماشای بازی پرسپولیس النصر ،از عالم ملکوت پیامی رسیده یایکی ازبرادران خواب ورؤیایش به حقیقت مبدل گشته ،متوجه شدند وبرای جلوگیری از فاجعه ی عظیم معنوی کوشیدند زلزله ای بپاکنند که متأسفانه درمحاسبات تولیدزلزله ،ارتعاشات به سمت وسوی کشور نپال رخنه نموده وسهواًزلزله ای درآن مکان کفر!به وقوع پیوست که بحمداله به کشور برادرومسلمان سوریه وفلسطین چنین نفوذی نکرده بود.درهرصورت زلزله ای ایجادشده وهزاران نفرازکفار نامسلمان به ملکوت پیوستند.

خوب الکریم اذا وعد وفی گفتند زلزله بپاخواهیم کرد ؛کردند.زلزله شناسان هم محل ارتعاشات زلزله ی نپال را، تهران تشخیص دادند ولی هرچه فکرکردند چطوروچگونه ،متوجه نشدند .برادرانند دیگر کاری می کنندکارستان!

پس لرزه هاهم سهوی وبه خاطرخطای دید بوده که چندتن از هواداران پرچم تیم شان راچون روسری برسرکردند !!!!    

 

 
تاریخ : جمعه 94/2/18 | 11:50 صبح | نویسنده : هادی اخوان

مانمی دانیم که این فرهنگیان عزیز چی شان این قدرعزیزاست که توی کشورمان این همه موردتوجه اند ؟توی این چندسال نیمی از خبرهای نشریات وصداوسیمای ملی !شده حرف ازآنان.داریم وام می دهیم به فرهنگیان ،داریم حقوقشان رابالامی بریم، داریم مسکن می دهیم ماشین می دهیم و...بیچاره کارمندان دیگردولت ازقضات گرفته وبرقی هاونفت ومخابرات وغیره .آخرآن قدر به فرهنگیان می دهند که دیگرکفگیر به ته دیگ می خوردوچیزی به دیگران نمی ماسد.

آخراین همه خوشحالی وشادی هم فایده ای ندارد!اصلاًازبس توی شادی اند زندگی شان شده یکنواخت !همین دولت قبل منظورم دولت خدمتگزار!چه خدماتی که نکرده! قانون بزرگ حقوق هماهنگ رااجرایی نمود که بحمداله عدالت برقرارشد ودریافتی تمام کارمندان آموزش وپرورش هماهنگ هماهنگ شده ،ازسرایدارگرفته تادکترای فیزیک .تازه برای اجرای عدالت !درجاهایی هم دریافتی یک سرایدار یا یک دیپلمه ازدکتراهم پیشی گرفته! بازمی گویند مامشکل داریم!آن قدر خوش شانسند که مجلس محترم  وزیری فعال !رابرایشان برگزیدند تا خدای ناکرده ازارزششان کاسته نگردد.بروندهرروزوشب نماز شکر بخوانند که مجلس چنین وزیری رابرایشان انتخاب کرد!ولی این فرهنگیان بازناراضی اند!بیچاره وزیر، برای این که آنان خدای نکرده ازخوشحالی پس نیفتند وازشادی روی به قبله نباشند خبراجرایی شدن رتبه بندی  را بعداز شش ماه دیگر اعلام فرمودند.مثل کارمندان دیگر نیستند که اصلاًاسمی ازآنان برده نشود.همین چندوقت پیش بایک نامه وچندامضا حقوق کارمندان بیچاره !بانک هاچهارصدتاهشتصد هزارتومان افزایش یافت بدون این که خبری از جایی گفته شود، چقدر کارمندان دیگر حقوقشان ضایع شده !!!!آن قدر موردتوجهند که برای اجرای طرح ازشان کتاب ومقاله خواستند وده هاچیزدیگرولی ازکارمند بانک دیگر مقالاتی دربانکداری اسلامی ،بانکداری بدون ربا ،سودیابهره ،ضرربانکداری غربی و...نخواستنداصلاًاین ها سوادندارند تنها فرهنگیانند که باید باسوادباشند!!!

مگرتوی مدرسه چه کارمی کنند؟هرساله فرهنگ وتربیت دانش آموزان بالاتروبیش ترمی شود.مودب وسربه راه می آیند ومی روند کاری به کارهیچ کس هم ندارند، دنبال درس ومشق خودشان هستند!اکثر خانواده ها هم توی رفاهند کاری ندارند وضع اقتصادی هم که خوب است می نشینند شب تاصبح وقتشان رابرای بچه هایشان صرف می کنند دیگر معلمان چه مشکلی دارند همین که لب ترمی کنند همه می فهمند .رسانه هاهم دیگرشورش رادرآوردند این قدرازاین هانگویید خبرهاشده ازمذاکرات هسته ای ،یمن ورفاه حال وافزایش حقوق معلمان!!!!!!!