سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 91/2/30 | 3:50 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

"لقمان را گفتند: ادب از که آموختی ؟ گفت : از بی ادبان که هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم."

 

 

"رییس جمهور فرانسه30درصدازحقوق خودوکابینه اش را کم کرد." به نقل از مطبوعات

 

*ایشان اصلاً ادب ندارند ،نَوَفهمند .ازاون آدم هایی است که به قول لقمان باید ازفعلشان پرهیزنمود.خدای ناکرده مسئولین مربوطه جوگیرنشوند وبه اقدام انتحاری کسرحقوق خودودوستانشان دست نزنندکه هم خداراخوش نمی آیدوهم خلق خدا را!!!!چه می شودکرد ازآدم های تازه به دوران رسیده نبایستی زیادانتظار داشت.؟!

 
تاریخ : جمعه 91/2/22 | 2:40 عصر | نویسنده : هادی اخوان

خداراهزاران بارشاکریم ؛که آخرعاقبت فردی ازروستایمان توانست پس از سال ها وبرای اولین بار درکشور ،به دوماراتن المپیک لندن راه یابد.نقدعلی کشاورز ده بالا که اصلاً با دومیدانی آشنایی نداشته وفقط مردم ،درکوچه وبازار ایشان را در حال دویدن مشاهده می نمودند؛ نمی دانیم که چه طوری از دوماراتن قهرمانی کشورسردرآورده ؟ودر آسیانیزتوانست به مقام قهرمانی دست یابد. چندروزپیش که ایشان راملاقات نمودیم ؛عنوان داشتند :"بنده از مسابقات دومیدانی اصلاًسررشته ندارم واصلاًنمی دانم ماراتن وپاراتن چیست ؟صفرعلی به بنده گفتندازاین جا تا فلان جا که مسافتش درحدود 24کیلومتراست یعنی ؛فاصله ی بین روستا یمان تاشهررابایدبدوی واز همه جلوبیفتی که آخر خط به توچیزهای خوب  خوب می دهند .ماهم به حرف ایشان گوش کردیم ."

خودمان درشگفتیم که یک کشاورز چگونه توانسته به این مقام نائل گردد؟که پس از کنکاشی کوته به سرّ آن مکشوف گشتیم .سرّموفقیت کشاورزان عزیزدر دومیدانی ،دولت فخیمه است !که بابرنامه ریزی مناسب همه رابه دویدن واداشته است!همین نقدعلی برای پرکردن شکم، چه مسافت های طولانی را که ندویده؟!برای تهیه دانه وکودوسم و...چه سگ دوهایی که نکرده است! همین دوندگی های بی امان برای به ثمرنشستن محصول وپرکردن شکم کشاورزوخانواده ی محترم  ،آخر عاقبتش هم ستاره شدن نقدعلی بوده است .تازه این آغازکاراست واگر همین مشکلاتی که برای کشاورزان اعم از شالیکار وگندم کاروالخ، درتهیه کودوسم ووسایل دیگرکه الان وجوددارد به همین منوال وجودداشته باشد(وماکه اصلاًامیدوار به حل مشکلات کشاورزان نیستیم وچشممان به این قضیه آب نمی خورد ) ستاره های جدید ازهمین قشریا قشوری دیگر،درسطح جهان خواهند درخشید!
تاریخ : شنبه 91/2/16 | 6:0 عصر | نویسنده : هادی اخوان

برای واژه ی "راه" درادب فارسی ودرفرهنگ لغت معانی مختلفی درنظرگرفته اند ؛درمعانی "1-مسیر،طریق،سمت،سو..وباکمی فاصله ی معنایی به مفهوم2- جاده ،خیابان ،گذرگاه .

درلغت نامه ی فارسی برای آن شاهد مثال آورده و بیان داشته اند :کالای زیادی از راه تهران آورده شده است ؛که به معنای جاده ومسیر تهران می باشد. درزبان عربی به معنای طریق وجمع مکسرآن به معنای طُرق می باشد.به مرورزمان به واسطه ی مسائل سیاسی ومذهبی وفرهنگی ...معنایی دوم آن کمتر درنظر آورده شده ولی دربین سیاسیون آشنا به پیشینه ی ادب وفرهنگ فارسی هنوز معانی مختلف آن زنده است وبحمدالله به وفوردیده می شود.

غرض ازاین مقدمه این بوده که یکی از سیاسیون بامرام وآشنا به ادب فارسی درچندروزپیش دربرابر انتقادات همیشگی گرانی ،که وسیله ای برای تخریب دولت کریمه بوده،عنوان داشتند:"کاهش قیمت درراه است." این سخن وزین چنان مورد هجمه قرارگرفته وآن را وعده ای توخالی فرض داشته اندونوعی سیاسی کاری می پندارند .درحالی که این فرد شخیص براساس اصل لغت سخن گفته است و"راه "را به معنای "جاده" آن هم "جاده ی ابریشم" که از کشوردوست وبرادر چین می گذرد ،درنظرگرفته اند.بنابراین چنین فرمایشی رانباید حمل برکذب دانست هرچند درسخن ابهام وایهامی دیده می شود .همین سخنان بوده که حلاج سر خویش رادرراه آن فدانمود.

باوجود تصمیم دولت مکرمه درسال تولیدملی ،به واردات 24 میلیارد دلاری ،کاهش قیمت ها را ازاین جاده ی قدیمی وباستانی شاهدخواهیم بود، هرچند امکان آن دارد که به چندین سال وقرن نیزبکشد ویامسیر جاده عوض گردد وبه کشور تاجیکستان وافغانستان ختم گردد.درهرحال باید صبر داشت وبه معانی واژه ها مسلط بود و مطالعه را فراموش نکرد. بدرود   
تاریخ : جمعه 91/2/15 | 11:42 عصر | نویسنده : هادی اخوان

باسلام

هفته ی معلم به پایان رسید ومانند سال های گذشته آلام معلمین باسخنان گرانبها مسئولین مملکتی یکی پس  ازدیگری التیام بخشیده شد وبخش های پهناوری از مشکلات معیشتی مامعلمان  که ازسال های گذشته به ارث رسیده؛ رفع گردید .ازخوشحالی داریم پردرمی آوریم دیگرهیچ مشکل وملالی نیست جزدوری از شمادوست گرانقدر .

                                                                نقدعلی فرهنگی ناحیه 12

 

علیک السلام

خوش به حالتان که مشکلی ندارید هرساله یک هفته رابه شما اختصاص می دهند ومی نشینند تمام مشکلات شمارا حل وفصل می نمایند. کسی به فکرمانیست واسمی ازمانمی آورد.همین که هزارتومان به حقوقتان اضافه می شود در تمام مطبوعات کشوردرج می گردد .همه ازآن خبردارند بیچاره بدبخت ما که اصلاً اسمی نداریم .اصلاًنمی گویند چه قدر حقوق می گیرید ؟زنده ایدیامرده؟ بروید معلمین کشورهای دیگررانگاه کنیدکه اصلاً جایگاهی ندارند وازگرسنگی دارند؛ می میرند.ای کاش ماهم فرهنگی بودیم !

                                          صفرعلی کارمند وزارت نفت
تاریخ : پنج شنبه 91/2/14 | 10:51 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

هنوزیادمان نرفته سخن استادفلسفه مان که باچه اطمینان خاطری خطاب به دانشجویان تازه کار می فرمودند:" تسلسل علل محال است ."یعنی؛ علت ها آخرش به جایی ختم می شوند که آن یکی  آخری، علت العلل است . دراین بازارداغ اقتصادی بخور وببند پس از سال ها ی متمادی مطالعه ودودچراغ خوردن ها به مقصود اصلی شاعر عزیزمان که فرمودند:هردم ازاین باغ بری می رسد /تازه تراز تازه تری می رسد ،رسیده که مقصودشان ازاین "باغ "استعاره ازکشورمان وموضوع اختلاس بوده است؛  به گونه ای که هنوز عرق  نازنین جناب مستطاب ،قاضی فلان دادگاه، در رسیدگی به اختلاس چند هزار میلیاردی پاک نگردیده، خبری دیگر به گوش می رسد که ازفلان کنج کشور، اختلاس چند میلیاردی دیگررخ داده است .( منظورمان اختلاس 240 میلیاردی است که چندروز پیش کشف گردید)این بازنیز گریزی به حرف استاد فلسفه زده وطبق تعریفشان ، عرض می کنیم ؛ که اگر تسلسل علل محال است ولی توی این مملکتمان "تسلسل اختلاس محال نیست ."با این تفاصیل، به این کشف تازه یمان می بالیم  که چنین چیزی ناب  ازمخیلیه ی این جانب به بیرون درزکرده ،و احدی نتوانسته به این  چنین حقیقت  پنهان قضایی اقتصادی وادبی دست یابد.

دراین چندسال دادگاه های اختلاس به خوبی وخوشی به اتمام رسیده وهمه چیز به خیرخوشی ختم گشته است هم فرد مختلس به نان ونوایی رسیده وهم قاضی وافراد زیرمجموعه ترفیع واضافه کاری و... دریافت نموده وخودشان راآماده نمودند برای پرونده ی دیگری که هر لحظه می تواند؛کشف گردد!آن چه باز مشهودتراست بیچاره آن بدبختی است که دستش از همه جا وکس کوتاه تراست ولابد ایشان هم مجرم اصلی شناخته شده وبه سزای عمل پلیدشان می رسند!ودرنهایت الامر می رسیم به شعرزیبای مولانا :گنه کرد دربلخ آهنگری /به شوشترزدند گردن مسگری . (این ذهنمان هم این روزها هر جایی شده است )چنان که در فرمایش دادگاه بزرگترین اختلاس ،آن بیچاره بدبخت فلک زده ی مجرم، فرموده بود: "که  چرا ماراگرفتید دنبال آن ها باشید که مقصراصلی هستند." ولی خیال کرده بااین حرف ها می تواند ماراازرسالت مجازات مختلسین  دراین چندسال منحرف سازد!!!!!!

 
تاریخ : شنبه 91/2/2 | 2:3 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"بهای تحریم ایران رامردم اروپا می پردازند." روزنامه جوان

 

این سیاستمداران غربی اصلاً هیچی حالیشان نیست .می روند پشت سرهم ازروی مدارک دیگران رونوشت برمی دارند ،مدرک می گیرند ؛می شوند سیاست مدار .نَوَفَهمند!!ایران راتحریم می کنند مردم بدبخت وفلک زده شان را می گذارند توی فشاراقتصادی .همین چندروزپیش که رفقیقمان رفته بود آن طرف ها وبرگشته؛ چنان ازبدبختی شان گفته بود که دل سنگ ،آب می شد. آن قدراشک از چشممان سرازیر گشت که نزدیک بود بازسیل بیاید. گزارش می داد که قیمت ها آن قدربالا رفته است که حتی روزنامه هایشان اعتراف کرده اند که :پول یارانه هم جوابگوی گرانی نیست." (مگرآن ها یارانه می گیرند که ماخبرنداریم ؟؟)

خداراشکرمادرکشورمان قیمت سال به سال بالامی رود وآن قدرنظارت است که کسی جرئت چنین اعمالی راندارد! ولی آن جا روزانه شده است.امروز ماست می خرند یک یورو فردا دو یورو وپس فردا سه یورو والخ.این قدربه مردم وعده وعیدمی دهند که مردم دیگر خسته شدند .تمام کارشان شده وعده ووعید. .بیچاره مردم اروپا توی این چندسال عمرکوتاه باید چه سختی ها راتحمل کنند. بایدبدوند تاشکمشان راسیرکنند .تاچشم برهم بزنند می بینند تمام موهای سرشان یارفته یاسفیدشده .این هم شده زندگی !؟

گاهی باخودم می اندیشم که حالا ماتوی نازونعمت زندگی می کنیم ودلمان رااین یکنواختی وشیرینی زده،وهمیشه یاور بیچاره وبدبخت هاهستیم ،این بار هم آستین هابالازده وبرای کاهش بدبختی مردم اروپاکاری بکنیم .حتماًنباید زلزله ای ،سونامی و...غیره حادث گردد ومابه فکر بدبختی دیگران باشیم .همین الان درذهنتان تصورکنید مردم اروپا چه ها می کشند .آخر طاقت یک انسان مگرچقدراست ؟ کوه دربرابر آن کمرخم می کند.بیچاره ها ازنداری ونخوری همهشان شدند پوست واستخوان ورفتند مانکن شدند!!!