سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 93/9/21 | 10:20 عصر | نویسنده : هادی اخوان

-          پنج روز قبل ،وزیر اقتصاد:اختلاسی درکشورانجام گرفته که مجموعه اقدامات خلاف به12هزارمیلیاردتومان می رسد.

-          سه روز قبل رییس بانک مرکزی:12هزار میلیارد نبوده بلکه کل مبلغ 70میلیاردتومان است.

-          دوروزقبل معاون اول قوه قضاییه :مبلغ فساد بسیارپایین ترازاین هاست.12نفرازاین ها دستگیرشده اند.

-          پنج روزبعدرییس فلان کمیسیون مجلس:کل اختلاس 40میلیارد تومان بوده ودیگران دراعلام خبر سبقت گرفته اند.

-          بیست روزبعد رییس فلان وزارت خانه:کل مبلغ اختلاس به میلیاردهم نمی رسد.

-          یک ماه بعد رییس دادگستری محل اختلاس:بابررسی دقیق پرونده درحدود 200میلیون اختلاس صورت گرفته است که مبلغی ازآن عودت داده شده ودراین ارتباط از12نفردستگیرشده ،10نفرشان بی گناه شناخته شدند.

-          سه ماه بعدرییس فلان قوه:روزنامه ها سیاه نمایی نکنند پول اختلاس ازاین که گفته شده بسیارکم تراست ودراصل پولی خورده نشده است.

-          هشت ماه بعد معاون اول فلان وزارت خانه:با بررسی پرونده درکل مبلغ اختلاس به زیربیست میلیون تومان است ویکی ازدونفرمحکومین ،بی گناه تشخیص داده شد.

-          یک سال بعد سخنگوی فلان قوه:بعدیک سال کارطاقت فرسا مبلغ اختلاس ده هزارتومان بوده وشخص دستگیرشده نیزآزادگشت .مبلغ اختلاس هم به بانک برگشته است درحقیقت اختلاسی انجام نگرفته ویک اشتباه سهوی بوده است.که یکی ازکارمندان بانک سهواًده هزارتومان پول اضافی به مشتری داده که الحمداله مشتری بعدازیک سال ،متوجه گشته ،پول اضافی یعنی همان ده هزارتومان را به بانک برگشت دادندوهمه چیز به خیروخوشی به اتمام رسیدوپرونده مختومه اعلام می گردد.بچسب فتنه گررا!!!! شتردیدی ندیدی!  

 

-          کدخدای بالامحله :خداراشکر که این پرونده مثل پرونده های دیگربااین سرعت مختومه گردید.دست مسئولین دردنکند خدا قوت .خیالمان دیگر راحت است اگرفردا وپس فردا زبانم لال ،یک اختلاس صدهزارمیلیارد تومان شنیدید خیالتان آسوده که پرونده باهمین سرعت رسیدگی و مبالغ به چندهزارتومان هم تنزل خواهد کرد. وشعار همیشگی "کی بودکی بود من نبودم"طنین اندازخواهدبود.
تاریخ : سه شنبه 93/9/18 | 4:20 عصر | نویسنده : هادی اخوان

وزیرنفت:زنجانی 7000میلیارد تومان پول کشورراخورد. به نقل ازمطبوعات

کدخدای بالامحله:نوش جانش ،ان شاءاله گوشت بشه به بدنش بچسبه.خوب چه می شه کرد،مسئولین هم دارند زحمت می کشندکه جلوی این بریزوبپاش رابگیرند. همین جلوی پای شماهمایش ملی مبارزه بافساد !!!درحال برگزاری است .حالا که رابگیرند معلوم نیست ولی از گوشه وکنار خبرمی رسد که دوسوم مردم ومسئولین به زودی دستگیرمی شوند!!!اگرهمین جور باجدیت برخوردبامفسدین اقتصادی ادامه داشته باشد!دیگر مسئولی توی کشورمان باقی نمی مونه وباید چندین هزار نفرمسئول ازکشوربرادرچین واردکنیم!!
تاریخ : یکشنبه 93/9/2 | 10:42 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"قتل یک معلم درشهربروجرد.به نقل ازمطبوعات"

پس ازتماس های بی وقفه قشرهای مختلف جامعه ازاین جانب به عنوان منبع موثق درکذب یاصدق خبر درسکوت محض صداوسیما ،باصراحت کامل وتسلط برتمامی جوانب امراذعان می دارم اصل خبر درست بوده امانه درداخل کشورودرشهر زیبای بروجردخودمان، بلکه چنین اتفاقی دربروجردآمریکا که محل اسکان تباهکاران وجانیان فراری است رخ نموده است ومتأسفانه شباهت اسمی ،موجب چنین مشکل ودودلی گشته در ارسال خبربه خبرگزاری ها،نام آمریکاازقلم افتاده وگرنه ازدانش آموزان ما که تحت تعالیم عالیه قراردارند چنین امری ازآن ها بدور است ،فرهنگیان نیز رفاه زیادی دیگر دلشان رازده وآرزومندچنین اتفاقاتی  درداخل کشورندتاازیکنواختی زندگی به درآیند.ان شاءاله به زودی مشروح خبرازصداوسیماباآب وتاب فراوان به سمع شنوندگان خواهدرسید؛بروید بخوابید خیالتان آسوده. بدرود