سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
تاریخ : سه شنبه 89/9/30 | 11:4 عصر | نویسنده : هادی اخوان

گذشت ایام فقط چهره ی انسان راتغییرنمی دهد ،بلکه بسیاری از چیزهای دیگر بر اثر گذشت روزگاران دچار تغییروتحول می شوند.لغات فارسی نیز ازاین امر مستثنی نیست .واژه ها یی چون آزفنداک ،لاد، بنلادو... کلاًازمیان رفته اندوکاربردی دراین ایام ندارند.

واژه هایی در طی ایام ؛تغییر معنا داده اند،چون واژه ی  مطبوعات  که نام غذایی است.ولی امروزه به روزنامه ها ،مجلات وغیره  اطلاق می گردد.

در این مقال سخنمان برروی چنین کلماتی است .امروزه در خبرها وجراید می شنویم ومی خوانیم که "فلان قاضی وکارمند از شغلش تعلیق شده است " بیش تر روی کلمه ی "تعلیق "زُم نمودیم وبه دنبال معانی مختلف آن گشتیم تاببینیم دراین ایّام چه برسر این واژه آمده است . در فرهنگ معین در ذ یل واژه آمده است "1-آویختن، آویزان کردن،در آویختن2-یادداشت کردن ،نوشتن مطالب درذیل رساله یاکتاب3-یادداشت ضمیمه ی کتاب ورساله"ودرفرهنگ معاصرآمده است"وضع یاکیفیّت بلاتکلیف ماندن کاری2حاشیه ،زیرنویسی3-نام خط هایی که به تدریج تکامل یافتند4-مجموعه ای از تجهیزات.

ولی آنچه در عمل مشاهده می کنیم با معانی امروزی واژه بسیار متفاوت است .خودتان قضاوت کنید که ازبین مجموعه معانی ذکر شده کدام معانی با کلمه ی مشخص شده بهتر هم خوانی دارد. "فلان قاضی به خاطر تخلف در فلان زندان از شغلش تعلیق گردید."ومعانی این روزها"1-به منصب جدید نائل  آمدن 2- حقوق ومزایای چندین برابر گرفتن 3-تحت حمایت شدید دیگران قرار گرفتن4-مصون از هرگونه مجازات واقع شدن 5-مشاور فلانی قرارگرفتن6-طلبکار واقع شدن 7-مورد تشویق قرارگرفتن 8-ودهها معانی مثبت دیگر که دراین مسوّده نمی گنجد.
تاریخ : سه شنبه 89/9/30 | 6:18 عصر | نویسنده : هادی اخوان

                   منابع آزمون دوره ی دکتری زبان وادبیّات فارسی دانشگاه مازندران

 

1-متون نظم فارسی:

ضریب 3

شاهنامه (ج1و2)-مثنوی(دفتراول ودوّم)هفت پیکرنظامی-بوستان سعدی-غزلیات حافظ- قصایدخاقانی-حدیقه سنایی-صائب (گزیده ی محمد قهرمان-201غزل صائب،امیربانوکریمی)-شعرمعاصر(مجموعه ی شعرزمان ما،محمدحقوقی /راهنمای ادبیّات معاصر،سیروس شمیسا).

 

 

نثر فارسی:

ضریب 3

تاریخ بیهقی-گلستان-کلیله ودمنه-مرصادالعباد-نفثة المصدورزیدری نسوی -تاریخ جهانگشای جوینی (ج1و2)

 

 

 

کلیّات ادبی:

ضریب2

1-تاریخ ادبیّات:تاریخ ادبیّات صفا-(دوره ی کامل)-ازصبا تانیماآرین پور.

2-سبک شناسی:سبک شناسی بهار(ج2و3)-فن نثرخطیبی -سبک خراسانی محجوب-کلیّات سبک شناسی وسبک شناسی شعرشمیسا.

-فنون ادبی(عروض،قافیه،بدیع،معانی وبیان)درحدّ:صورخیال شفیعی کدکنی -معانی وبیان همایی -جواهرالبلاغه هاشمی-نگاهی تازه به بدیع شمیسا-بدیع کزّازی-عروض ماهیار-عروض شاه حسینی ومعیارالاشعارخواجه نصیرتوسی.

3-دستورزبان فارسی:توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی محمدرضاباطنی-دستورزبان فارسی انوری گیوی (ج2)-دستورمفصّل امروزفرشیدورد-دستورزبان فارسی کامیاروغلامرضاعمرانی.

4-نقدونظریه ی ادبی:نقدادبی زرین کوب-نقدادبی شمیسا-ازافلاطون تابارت هارلند-درنامه ی نظریه ونقدادبی پاینده.

4-عربی:

ضریب 1

 

قرآن کریم-نهج البلاغه-مبادی العربیه(ج4)-مجانی الحدیثه-تاریخ ادبیّات عربی شوقی ضیف.

زبان انگلیسی:

ضریب1

 

درحدّدائرةالمعارف اسلام وAglossery of the Literary terms
تاریخ : شنبه 89/9/27 | 7:13 عصر | نویسنده : هادی اخوان

اگر یادتان باشددر قسمت های نخستین سریال قهوه ی تلخ ،دربررسی روزهای ورخدادهای  تاریخی،رخدادی اشتباهی از رادیوپخش گردیدکه استادتاریخ تلاش بسیاری نمود تا آن اشتباه تاریخی رادرست کند ؛که موفق نشد وسرآخر به این نتیجه رسید ؛که چه فرقی     می کندکه تاریخ وحوادث آن پایین وبالارود یا رخدادهای تاریخی بدجلوه داده شوند .در چندروز گذشته از تریبون های مختلف به گوشه وکنایه یا در برخی موارد به طور مستقیم عنوان می داشتندکه "سبزها "برابرند با یزیدیان.لذا چون در رشته ی تاریخ کمی سررشته داریم ، برآن شدیم که آیا چنین چیزی هست یا خیر؟ وبا توجه به دلایل تاریخی وصغری وکبری کردن فرضیات به این نتیجه رسیدیم که نه؛ چنین نیست با چنددلیل:

1-امکانات  بسیار ناچیزی دارند ،ا مکانات گسترده در اختیار آنان نیست.2-بسیاری از آنان در زندانند.3-تبلیغات شدید علیه آنان است  .4-آنان دراقلیتند نه دراکثریت.5-آنان  خارجی  (خارج ازدین)محسوب می شوند.وچنددلیل دیگر.که خودتان ازاین بنده بیشتر می دانید. حالا هم که گفته شد چه فرقی می کند ،که یزیدی باشندیا نباشند.هرچند بسیاری از آنان واقعاَاز یزید نیز بدترند.
تاریخ : شنبه 89/9/27 | 4:5 عصر | نویسنده : هادی اخوان

ازمولانا پرسیدند که از نماز بالاتر چه باشد؟فرمود:جان نماز به ازنماز،مع تقریره.جواب دوم که ایمان به ازنماز است ،زیرانمازپنج وقت فریضه است وایمان پیوسته فریضه است.ونماز به عذری ساقط شودورخصت تأخیرباشد.وتفضیلی دیگر هست ایمان رابرنمازکه ایمان به هیچ عذری ساقط نشودورخصت تأخیرنباشدوایمان بی نماز منفعت کندونماز بی ایمان منفعت نکند،همچو نماز منافقان.ونمازدرهردینی نوع دیگرست وایمان به هیچ دینی متبدل نگردد،واحوال اووقبله ی اووغیره متبدِل گردد.وفرق های دیگرهست به قدر جذب مستمع ظاهرشود.واِن مِن شی ءٍالاعندناخزائنه ُ وماننزلهُالابقدرٍمعلوم.مستمع چون آرد است پیش خمیرکننده،کلام همچون آب است.درآرد آن قدر آب ریزندکه صلاح اوست .

چشمم به دگر کس نگردد من چه کنم                         ازخود گله کن  که روشناییش تویی
تاریخ : شنبه 89/9/27 | 2:4 عصر | نویسنده : هادی اخوان

به نام خدا - نام ونام خانوادگی .......................    امتحان زبان فارسی (1)        سال اول- رشته ی عمومی

 

  دبیرستان نیکان -  نوبت دوم خرداد  1389-              زمان 70 دقیقه    -  نام دبیر : هادی اخوان

____________________________________________________________________________

 

1-یکی از شگفتی های زبان انسان را نام ببرید؟(5/.)

 

2- آیا دشواری شناخت زبان تنهاناشی از پیچیدگی وگستردگی بیش از حد آن است ؟ توضیح دهید.(75/.)

 

3-عبارت زیر در مورد کدام ویژگی زبان است؟(25/.)

 

"به سبب چنین ویژگی زبان انسان، به چنان امکانات پیچیده وگسترده ای دست می یابد که نظیرآن رادر زبان های دیگر یافت نمی شود."

 

4- برای رفع کدام مشکل زبان ، زبان شناسان عامل زمان را کنار می گذارند؟(5/.)   

5-در کدام نوع زبان شناسی ،زبان شناس  نمی کوشد که زبان راتغییر دهد؟(5/.) 

6- در کدام سطح از زبان ،به معنای انواع تکواژها،کلمه ها، گروه هاوجمله ها پرداخته می شود؟(5/.)

 

7-در تحقیق از یک زبان محقق کدام گویش  را برای مطالعه انتخاب می کند؟(5/.)

 

8-در این بخش از دستور زبان ، به شیوه ی ترکیب انواع کلمات تا سطح گروه یا جمله می پردازد.(5/.)

 

         الف- صرف                      ب- نحو

 

 9-در پایان همه جمله ها به جز ........و........... نشانه ی نقطه به کا ر می رود.(5/.)

 

10-کدام یک از جمله های زیر ادبی است؟(5/.)

 

الف-درختان سایه هایشان را به دیگران نثار می کنند.

 

ب- برگ های درخت اکسیژن هوا را جذب می کنند.

 

11-برای روشن شدن موضوع یابیان شباهت هاوتفاوت ها از ......................   استفاده می کنیم .(5/.) 

12-با توجه به متن زیر پاسخ دهید.

"من برای این سّر،فصول مشبع اندیشیده بودم وآن را اصول وفروع واطراف وزوایانهاده ومیمنه ومیسره آن را به حقوق صحبت بیاراستم."

 

الف- چه نوع نوشته ای است؟(25/.)  ساده                    مشکل

 

ب-معادل امروزی واژه ی میمنه چیست؟(25/.)

 

13-در ثبت وقایع در خاطره نویسی باید به چه نکته ای توجه کرد؟(5/.)

 

14-با توجه به متن پاسخ دهید 

 

3/3/89

                                               باسمه تعالی                                    

                                          "در خواست عضویت"

با سلام واحترام

 

رییس محترم کتاب خانه ی شهر سرخ رود

 

    این جانب فاطمه ی احمدی ،دانش آموز اول دبیرستان مایلم در آن کتابخانه عضو شوم. خواهشمند است دستور فرمایید کارت عضویت برای  ایجانب صادرنمایند.

                                                                                                    باسپاس

                                                                                                         فاطمه احمدی 

الف-چه نوع نامه ای نوشته شده است؟(25/.)

 

ب-اشکالات نامه را بیابید.(5/.)

 

15-حسن نامه های خصوصی در چیست/(5/.)

 

16-عبارت زیر راخلاصه کنید.(75/.)

" او که مردی مهربان ودلسوز است ،در همه کارهاباانسان های خردمند وعاقل مشورت می کندتا علم خود را چون دریا گسترده سازد." 

17-لحن نامه ها ی خصوصی ودوستانه .................و...........................است.(5/.)

 

18- کدام یک از دو جمله ی زیر درست تر است؟چرا؟(75/.)

 

الف- هم آنان درباره ی مطبوعات مقاله نوشتند هم ما نوشتیم.

 

ب- هم آنان درباره ی مطبوعات مقاله نوشتند هم ما. 

19-چرا عبارت" کتاب داستانی که هفته ی پیش منتشر شده بودراخریدم " نادرست است؟(75/.)

 20-کلمات نادرست املایی رابیابید ؛درست آن ها رابنویسید.(5/1)

 

قبه وزشتی - عجین وآمیخته - گوشه وبیغوله- نامه ورقعه- غمگین ومقموم- آسایش وفراق بال-مهال و غیرممکن-

 

نظم وانظباط- خضوع وخشوع - وکیل ومغنّن - بیت الحزن -مستهلک و نابود

 

21-باتوجه به عبارت پاسخ دهید.

 

" در هنگام مطالعه مطالبی را که خوانده اید به خط خودبنویسید."

 

الف-جمله ی نخست چند جزیی است؟(25/.)

 

ب- نهاد در جمله ی دوم چیست؟(25/.)

 

ج- "خوانده اید " چه نوع فعلی است؟(5/.)

 

د-جمله نخست گذر است یا ناگذر ؟(25/.)

 

ه-نقش کلمه ی "مطالب " چیست؟( نهاد ،مفعول ، متمم ومسند)(5/.)

 

22-یک جمله ی گذرا به متمم مثال بزنید.(5/.)

 

23-با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

 

" عقلایی که در سنگر دانش با دیو نادانی مبارزه می کنند و شکوفایی کشور را خواهانند."

 

الف- هسته در گروه اسمی " سنگر دانش " کدام است ؟(25/.)

 

ب- یک اسم مکسررا بیابیدو مفرد آن را بنویسید.(5/.)

 

یک واژه ی مشتق بیابید.(25/.)

 

24- واژه ی "کدام "را در دوجمله یک به صورت ضمیر وبار دیگر به صورت صفت به کار ببرید.(5/.)

 

25-با توجه به متن به پرسش ها پاسخ دهید.

 

"آن نمودارها معلم رایاری می دهد تاکلاس درس املارا متنوع سازد.موجب ابتکار و نوآوری دانش آموزان شود."

 

الف- نمودار گروه اسمی "کلاس درس املا " را رسم کنید.(1)

 

ب- در گروه اسمی "نمودارها" وابسته ی پسین کدام است؟(25/.)

 

ج-از فعل "می دهد"  صفت مفعولی بسازید.(5/.)

 

د- چرا وازه ی "آن"  صفت است وضمیر نیست؟(5/.)

 

26- با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

 

"دیروز با عجله کارهایم را انجام دادم .هرگز فکرنمی کردم که این قدر دیر شود. خدایا به ما کمک کن، وما رابه حال خودمان رهامکن ."

 

الف- یک نوع قید نشانه دار ازنوع "پیشوند+ اسم " بنویسید.(25/.)

 

ب- کدام کلمه قید مختص است؟(5/.)

 

ج- حرف ربط هم پایه ساز بنویسید؟(25/.)

 

د- حرف ندا ومنادا رادر عبارت بیابید.(5/.)

 

ه- در جمله ی آخرچه نوع نقش نما هایی به کار رفته است؟  (5/.) ( ذکردو مورد کافی است )  

                                                                                                       به امید آن روز

 

 
تاریخ : چهارشنبه 89/9/24 | 9:51 عصر | نویسنده : هادی اخوان

کجایید ای شهیدان خدایی
بلاجویان دشت کربلایی
کجایید ای سبک روحان عاشق
پرنده?تر ز مرغان هوایی
کجایید ای شهان آسمانی
بدانسته فلک را درگشایی
کجایید ای ز جان و جا رهیده
کسی مر عقل را گوید کجایی
کجایید ای در زندان شکسته
بداده وام داران را رهایی
کجایید ای در مخزن گشاده
کجایید ای نوای بی?نوایی
درین بحرید کین عالم کف اوست
زمانی بیش دارید آشنایی
کف دریاست صورت های عالم
زکف بگذر اگر اهل صفایی
دلم کف کرد زن نقش سخن شد
بهل نقش و به دل رو گر زمانی
برآی ای شمس تبریزی ز مشرق
که اصل اصل هر ضیایی
تاریخ : چهارشنبه 89/9/24 | 1:50 عصر | نویسنده : هادی اخوان

            به نام خدا    نام ونام خانوادگی ................................    آزمون ادبیات (3)                         سال سوم رشته ی ریاضی وعلوم تجربی 

  دبیرستان ثامن الائمه سرخ رود           زمان 70 دقیقه          نام دبیر :هادی اخوان

 

  الف-عبارات ،مصراع ها وابیات زیر رابه نثر روان برگردانید .(6نمره)

   1- هم شرع خزیده در پناهت (25/.)

   2--هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است .(25/.)

  3-ومن خیر خیر جواب می آوردم (25/.)

  4- صبح دو مرغ رها /بی صدا /صحن دو چشمان تورا ترک کرد .(5/.)

 5-خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز بر می خیزند.(5/.)

 6- جبه ای داشت حبری رنگ با سیاه می زد خلق گونه .(75/.)

 7-و امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید .(75/.)

 8-تو سر چهار شاه را خوردی این قدر مهمل گفت که سررشته ی امور از دستمون رفت.(75/.)

9-زنیرنگ زالی بدین سان درست              وگرنه که پایت همی گور جست(1)

 

10-گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را (1)

ب- معنای لغات مشخص شده رابنویسید (2)

 مدیر مدام پاپی می شد .نصف تنش لمس شد. بانگ وهزاهز وغریو برخاست .در باب حشمت وتضریب بوسهل زوزنی سخن رانده است . فرض است فرمان بردن از حکم جلودار .گاه گاه شیهه ی چند اسب  ناشکیب سکوت دشت را درهم           می شکست .در ناحیه ی شقیقه اش یک سوراخ دیده می شود. پس در

سر تا سر قلمرو خود چاووش در داد.   

 

ج-  ابیات  ومصراع های زیر را کامل کنید (2نمره)

 چه مبارک سحری بود وچه فرخنده شبی     .......................................

 با ساربان بگویید احوال آب چشمم              .......................................       

 

سعدی به .........مهری نشسته بر دل   /     بیرون نمی توان کرد الا به.........هاتف آن روز به من مژده ی این ....... داد    /           که بدان جور وجفا صبرو..........دادند

 

 

  د- به خود آزمایی های زیر پاسخ مناسب دهید . (3نمره)

 

 1-پیام محوری داستان گاو رابیان کنید .(دو مورد کافی است) (5/.)

 2-درترکیب "گل دسته وفلک "چه ایهامی وجود دارد ؟(5/.)

 3-هدف بیهقی از آوردن حکایت های مناسب در خلال حوادث چیست؟(5/.)

 4-آیا می توان شعر بانگ جرس را نوعی حماسه دانست ؟چرا؟(75/.)

 5- تزارپاسخ پرسش های خود را چگونه از راهب دریافت کرد؟(5/.)

 6-کار کمال الملک در برابر قلیچه یار محمد نشانه ی چیست؟(25/.)

 

ک- به سؤالات دانش های ادبی تاریخ ادبیات و بیاموزیم پاسخ مناسب دهید(3نمره)

 

 1-درداستان رستم واسفندیار زمینه ی خرق عادت  کدام است؟ (5/.)

 2-در متن زیر از کدام زاویه ی دید استفاده شد؟(5/.)

 " زن مشدی با فریاد می گفت : وای وای وای خاک به سرم شد خاک به سرم شد..."

 3- نام دیگر کتاب بیهقی چیست؟(5/.)

 4-پدید آورندگان آثار زیر چه کسانی هستند؟(5/.)

   الف- خون خورشید                    ب-رستاخیز

 5-در بیت زیر دو آرایه بیابید (5/.)

  "وادی پر از فرعونیان وقبطیان است         موسی جلو دار است ونیل اندر میاناست "

 

6 - دوکلمه نام ببرید که با هم جناس ناقص داشته باشد؟(5/.)

 

 

     

 

 گ - به سؤالات درک مطلب پاسخ مناسب دهید .(4نمره)

1-با توجه به عبارت "وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد"  به کدام صفت خدا اشاره دارد ؟(5/.)

 2- مفهوم مصراع دوم بیت زیر چیست؟(5/.)

 "که ایرانیان را به کشتن دهم         خود اندر جهان تاج بر سر نهم"

 3-درعبارت "علف نایافت ستوران لاغر ومردم روزه به دهن درراه"مقصود از روزه به دهن چیست؟(5/.)

 4-     در بیت "فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید/تخت ونگین از دست اهریمن بگیرید" 

 الف- مقصود از خانه چیست؟(5/.)

 ب- مقصود از تخت ونگین چه می باشد؟(5/.)

5- با توجه به مصراع های "شب دو صف از یاکریم/ بال به بال نسیم/ از لب دیوار دلت /پر کشید"

   الف- مقصود از "لب دیوار دل "چیست؟(5/.)

  ب- مقصود از "دو صف یا کریم "چیست؟ (5/.)

 6-در عبارت " بوی گلم چنان مست کرد که دامن از دست برفت"مقصود از بوی گل چیست ؟ (5/.)

 

                                                                                                 پیروز باشید        
تاریخ : سه شنبه 89/9/23 | 10:46 عصر | نویسنده : هادی اخوان

باسمه تعالی                              نام و نام خانوادگی...............      آزمون زبان فارسی(1)              خرداد ماه 1388    زمان 70دقیقه

 

الف- زبان شناسی (4نمره)

 1-یکی ازمشکلات شناخت زبان رابنویسید.

 2-دو کلمه بنویسید که وجود خارجی ندارند اما مادرذهنمان برای آنهاوجودخارجی قایل هستیم.

 3-کدام یک ازموارد زیر شکل زبان نیست؟

 الف-گونه    ب-لهجه     ج-گویش      د-زایایی

 

4- یکی از مشکلات مطالعه ی زبان رابنویسید.

 

5- متن زیر را بخوانید و به سؤالات مورد نظر پاسخ دهید.

 

"همه جا سیاه وتاریک است . پیروجوان آمده بودند تاگل های روییده درباغ را مشاهده کنند."

 

الف-چه کلماتی باهم تضاد دارند؟

 

ب-بین" گل وباغ" چه رابطه ی معنایی وجود دارد؟

 

ج-یک گروه اسمی بیابید.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 ب- به سؤالات دستور فارسی جواب مناسب دهید(8نمره)

 

1-نهاد جدا درجمله ی مقابل چیست؟    "آن چندنفر به سرعت دویدند"

 

2-جمله ی "علی ازسگ می ترسد."

 

الف- اجزای جمله رادرنموداری نشان دهید.

 

ب-یک اسم معرفه بیابید.

 

3-برای نمودار مقابل یک گروه اسمی بنویسید   "صفت اشاره+صفت شمارشی+هسته "

 

4-یک صفت شمارشی ترتیبی پسین نام ببرید.

 

5-کلمات مقابل چه نوع صفاتی هستند ؟   عاقل                  خوردنی 

6-متن زیر رابخوانید وبه سؤالات مربوط به آن پاسخ دهید

 

"رستم لباسش را پوشید وخودبه جنگ دشمنان رفت کدام دشمنان؟...

 

الف-مرجع ضمیر "ش"درکلمه ی لباسش چیست؟

 

ب-کلمه ی "خود" چه نوع ضمیری است؟

 

ج-نوع دستوری کلمه ی"کدام"چیست؟

 

7-کلمات مقابل چه نوع قیدی هستند؟  الف-هنوز            ب-به تندی

 

8-کلمه ی شب رایک بار به صورت قید وبار دیگر به صورت اسم به کار ببرید.

 

9-در جمله ی زیر چه نوع نقش نماهایی به کاررفته است؟

 

         "از کار سخت مترس "

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ج- به سؤالات مربوط به نگارش پاسخ دهید.(5نمره)

 

1-رعایت علایم نگارشی مربوط به کدام نوع ویرایش است؟

 

2-با کلمه ی"گل" یک جمله ی ادبی بنویسید.

 

3-یکی از راههای پروردن نوشته را نام ببرید.

 

4-وجود جملات کوتاه وروان ازویژگی های کدام نوع نوشته است؟ الف- ساده     ب- متکلف

 

5-درثبت وقایع نباید جدول ضرب عمل کرد؛ یعنی چه؟

 

6-انواع نامه را نام ببرید.

7-گذاشتن تاریخ وامضارا درنامه های رسمی نشان دهید.

                                                                                         پیروزباشید

 
تاریخ : سه شنبه 89/9/23 | 10:46 عصر | نویسنده : هادی اخوان

باسمه تعالی                              نام و نام خانوادگی...............      آزمون زبان فارسی(1)              خرداد ماه 1388    زمان 70دقیقه

 

الف- زبان شناسی (4نمره)

 1-یکی ازمشکلات شناخت زبان رابنویسید.

 2-دو کلمه بنویسید که وجود خارجی ندارند اما مادرذهنمان برای آنهاوجودخارجی قایل هستیم.

 3-کدام یک ازموارد زیر شکل زبان نیست؟

 الف-گونه    ب-لهجه     ج-گویش      د-زایایی

 

4- یکی از مشکلات مطالعه ی زبان رابنویسید.

 

5- متن زیر را بخوانید و به سؤالات مورد نظر پاسخ دهید.

 

"همه جا سیاه وتاریک است . پیروجوان آمده بودند تاگل های روییده درباغ را مشاهده کنند."

 

الف-چه کلماتی باهم تضاد دارند؟

 

ب-بین" گل وباغ" چه رابطه ی معنایی وجود دارد؟

 

ج-یک گروه اسمی بیابید.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 ب- به سؤالات دستور فارسی جواب مناسب دهید(8نمره)

 

1-نهاد جدا درجمله ی مقابل چیست؟    "آن چندنفر به سرعت دویدند"

 

2-جمله ی "علی ازسگ می ترسد."

 

الف- اجزای جمله رادرنموداری نشان دهید.

 

ب-یک اسم معرفه بیابید.

 

3-برای نمودار مقابل یک گروه اسمی بنویسید   "صفت اشاره+صفت شمارشی+هسته "

 

4-یک صفت شمارشی ترتیبی پسین نام ببرید.

 

5-کلمات مقابل چه نوع صفاتی هستند ؟   عاقل                  خوردنی 

6-متن زیر رابخوانید وبه سؤالات مربوط به آن پاسخ دهید

 

"رستم لباسش را پوشید وخودبه جنگ دشمنان رفت کدام دشمنان؟...

 

الف-مرجع ضمیر "ش"درکلمه ی لباسش چیست؟

 

ب-کلمه ی "خود" چه نوع ضمیری است؟

 

ج-نوع دستوری کلمه ی"کدام"چیست؟

 

7-کلمات مقابل چه نوع قیدی هستند؟  الف-هنوز            ب-به تندی

 

8-کلمه ی شب رایک بار به صورت قید وبار دیگر به صورت اسم به کار ببرید.

 

9-در جمله ی زیر چه نوع نقش نماهایی به کاررفته است؟

 

         "از کار سخت مترس "

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ج- به سؤالات مربوط به نگارش پاسخ دهید.(5نمره)

 

1-رعایت علایم نگارشی مربوط به کدام نوع ویرایش است؟

 

2-با کلمه ی"گل" یک جمله ی ادبی بنویسید.

 

3-یکی از راههای پروردن نوشته را نام ببرید.

 

4-وجود جملات کوتاه وروان ازویژگی های کدام نوع نوشته است؟ الف- ساده     ب- متکلف

 

5-درثبت وقایع نباید جدول ضرب عمل کرد؛ یعنی چه؟

 

6-انواع نامه را نام ببرید.

7-گذاشتن تاریخ وامضارا درنامه های رسمی نشان دهید.

                                                                                         پیروزباشید

 
تاریخ : سه شنبه 89/9/23 | 10:28 عصر | نویسنده : هادی اخوان

    

  به نام خدا   نام ونام خانوادگی...............................           آزمون ادبیات  فارسی(2)                  رشته ی تجربی وریاضی                     دی ماه1388  سال دوم          زمان 70 دقیقه

 

 

  الف- عبارات مصراع ها وابیات زیر را به نثرروان برگردانید.(6نمره)

  1 - الهی عبدالله عمر بکاست (25/.)

 2-دلیری کجا نام او اشکبوس(25/.)

 3-چه قدر همین خود تومنو تلکه کردی (25/.)

 4-ای والله زن داداش ...عجب روی ما را سفید کردی.(5/.)

 5-وامروز چهره ی شیلی بزرگ شده است (5/.)

 6- آیا از سرزمین تو بود که فرشتگان سرود های صلح وشادی انسان رابرای چوپانان خواندند؟(75/.)

 7-چوننمود  رخ شاهد آرزو         به هم حمله کردند باز از دو سو(75/.)

 8-کمان را به زه کرد زود اشکبوس            تنی لرز لرزان و رخ سندروس (75/.)

 9-چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان                   که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را(1)

 10-یکی از حضار که کباده ی شعر وادب می کشید چنان محظوظ گردیده بود که جبهه ی شاعر رابوسید (1)

 

  ب-  معنای لغات مشخص شده را بنویسید(2نمره)

 

 

گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ - انگار نوری ار آن ساطع می شود -با حال استیصال پرسیدم -آن لاور تون را خودم به درک می فرستم-ماه ایارش آواز ماست - برسر زنان به دبکه پرداختند - دست هایش را به سنگ مردگان آویختن- عفریت چه کسی به یاری   تو خواهدآمد؟

 

 

 

 

 

 ج- ابیات ومصراع های زیررا کامل کنید (2نمره)

 

   آ ن قصر که جمشید در او جام گرفت      ...........................................    

   ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم       ..........................................

  خود زفلک برتریم وز...... افزون تریم          زین دو چرا نگذریم ؟منزل ما ..........

  بهرام که گور گرفتی همه .........                دیدی که چگونه ....... بهرام گرفت.

 

 

  د- به خودآزمایی های زیر پاسخ مناسب دهید .(3نمره)

  1- زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟(5/.)

 2- نویسنده ی"سووشون "از مراسم سوگ سیاوش برای پروراندن داستان چگونه بهره گرفته است؟ (5/.)

 3-چه عاملی مانع از آن شد که گیله مرد محمد ولی را از پای درآورد؟(5/.)

  4-درمصراع "به پیام آشنایی بنوازد آشنا را" مقصود از آشناوآشنایی چیست؟(5/.)

 5-چرا علی می کوشد در مسابقه نفر دوم شود؟(5/.)

 6-محوری ترین پیام داستان کباب غاز چیست؟(5/.)  

 

ک- به سؤالات مربوط به دانش های ادبی بیاموزیم وتاریخ ادبیات پاسخ مناسب دهید(3نمره)

 1-پدید آورندگان آثار زیر چه کسانی هستند؟(5/.)

    الف-چشم هایش            ب- هفت کشور    

 2-خواجه عبدالله عارف چه قرنی است؟ یکی از آثار اورا نام ببرید.(5/.)

  3- دربیت زیر کدام آرایه بر جسته تر است ؟(5/.)

  " بشد تیز رهام با خود وگبر           همی گرد رزم اندر آمد به ابر"

 4-نام دیگر آرایه ی واج آرایی چیست(5/.)

  5-داستان کوتاه با کدام مجموعه ی داستانی آغاز می شود ؟(5/.)

 6- یکی از اصلی ترین مسائل حوزه ی ادبیات پایداری را بنویسید .(5/.)

گ- به سؤالات درک مطلب پاسخ مناسب دهید (4نمره)

 

 1-در عبارت"نرون مرد ولی رم نمرده است " مقصود از رم ونرون چیست؟(5/.)

 2-در عبارت "شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید " کدام ویژگی یوسف را نشان می دهد؟(5/.)

 3-دو بیت زیر را بخوانید وبه پرسش های آن پاسخ دهید.

 " کشانی بخندید وخیره بماند             عنان را گران کرد واورا بخواند

  بدو گفت خندان که نام تو چیست        تن بی سرت را که خواهد گریست "

  الف عنان را گران کردن یعنی چه؟(5/.)

 ب- چرا کشانی ازنام  رستم پرسید؟(5/.)

 ج- در ابیات خندیدن کشانی نشانه چیست؟(5/.)

  4- در عبارت " باران هنگامه کرده بود " نویسنده قصد تداعی چه موضوعی را دارد ؟(5/.)

 5-در عبارت " واز سایه های آبی خارهای سرخ بر اجساد به جا مانده و طعمه ی عقاب وزاغ شده فرو ریخت "

 الف مقصود از خارهای سرخ چیست ؟(5/.)

  ب- عبارت ذکر شده در مورد چه کشوری است؟(5/.)

 

                                                                                    

   به امید آن روز