سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 91/8/6 | 11:57 صبح | نویسنده : هادی اخوان

اعلام نرخ تورم درکشور محرمانه خواهدبودوبه مدیران استان ها ابلاغ خواهد شد.به نقل ازمطبوعات

 

این روزها هرچه خودرا می قبولانیم که  دست از خبرومطبوعات بردار وبروزندگیتان رابکن این وجدان خموش وچموش مان نمی گذارد واین گوش وچشم ها،هم تام الاختیار بدون اجازه ی مغز چیزهایی می شنوند ومی بینند که وجدان بیچاره راواداربه عکس العمل های شدیدمی نمایند.چنان حرف های دیروزی ازیادمان می رود که اصلاًاتفاقی نیفتاده است.کی بودکی بود من نبودم !تاچندماه پیش همین برای اعلام نرخ واقعی تورم گوی سبقت را ازهم می ربودندوالان مردم عادی شدند نامحرم !تادیروز بچه  یکی اش زیادی بود الان ده تابیست هم کم است .تادیروز....

ولی ندایی ازاندرونمان ازآن گوشه وکنج به بیرون درزمی کندکه:خوب دیگرزندگی است وگازبایدزدباپوست وکرم داخل آن را!ودیگرنبایدبه آسمان وزمین گیرداد.گذشته ها گذشت وبایدبه فکر آینده بود یک چیزی گفتند نبایدزیادجدی گرفت...

خلاصه ،ماکه فارغ توی همین روستای بالامحله داشتیم قدم می زدیم واز هوای مطبوعاش ریه وشش هایمان رابرای روزمباداانباشته می کردیم، پستچی محله ،نامه به دست وباعجله نزدکدخدا دست به سینه ،کاغذ پاره را تقدیم نمودند ورخصت.کدخداهم که نخواست جلوی بقیه ی اهالی از تک وتا بیفتد باقیافه ی ریاست گریانه فرمودند:عینکم راجاگذاشتم شمازحمتش رابکشید. گفتیم روی نامه مرقوم شده به مهر"بسیارمحرمانه"گفتند: توی این اهالی کسی نامحرم نداریم.باخودمان گفتیم واقعاً کدخدایی برارزنده ی شماست ،چراوزیراطلاعات نشدید؟وهمین عملشان موجب گردیدامروزه بسیاری از نامه های سران قوا بدون هیچ اغماضی بی پرده درمطبوعات چاپ ونشرگردد؛رسیدند به حرف کدخداکه ما نامحرم نداریم. نامه را بازنمودیم ومقداری ازآن را خواندیم .نوشته شده بود اعلام نرخ تورم به مدیران درماه مهر.نمی دانیم چه کسی از کدخدا یادی کرده است وایشان رادرردیف مدیران طرازاول قرادادندهرچه باشد کدخدای محل ماست وسری توی سرهادارد.مرقوم فرمودند:

........باتوجه به بررسی سبدکالاهای مختلف نرخ تورم درماه مهر91 بیست درصداعلام می گردد، که نسبت به ماه گذشته 4درصدپایین آمده ونسبت به ماه مشابه سال گذشته 10درصدکمترشده است .اگرکسی اعتراضی دارد فقط مشخصات خودرانوشته تا بلایی به سرش بیاوریم که عرب ندیده!همین !!!!!!اگر به گوش مبارک شمافرومی رود که برود وگرنه جایی سیاه نمایی نمودیدخودتان می دانید .    والسلام فرمایش نبود!!!!!

کدخدا هم دستی به سروصورت خودکشیدندوگفتند: دیدید به شما گفتیم تورم ملموسی! نداریم .الحمدالله تورم کمترهم شده خوب همه شما شنیدید!اعتراضی که ندارید.اهالی که دراطراف واکناف موضع گرفته بودند یک صدا فریادکشیدندالحمدالله! مگر حرف حق هم جوابی دارد.

دراین بین ما سکوت اختیارکرده بودیم وزیرلب می گفتیم پس این اجناسی که قیمتشان ساعتی شده وتوی این چند ماه برخی دویاسه  یاچهاریا...برابرگشته  جزتورم نیستندکه کدخدا روبه اینجانب بالحنی حق به جانب فرمودند:شماکه اعتراضی ندارید.گفتیم برمنکرش لعنت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!