سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
تاریخ : یکشنبه 90/8/29 | 6:22 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

ماکه بالکل به این آماروارقام کارشناسان شک کردیم .می گویند بیش ازهفتاد درصدازمردم پریشان خاطرهستند ورنگ شادی رانمی بیند. ولی ذره ای اگرباهمین انگشتان دست حساب وکتاب نمایی وتنها جمع وتفریق چندعدد رابدانی ،آن وقت خواهی دید؛ چنین چیزی صحت ندارد. همین طورازگوشه وکنارخبرهای خوش خوش می رسد ولبخندبر لبان انسان هانقش می بندد .

درکنار خبرهای خوش سهام عدالت،پول یارانه ها،اهدای زمین های هزارمتری ،پایین آمدن نرخ تورم و... دیروز وزیرنفت پیش فروش نفت خام را به مردم ازآذر ماه خبرداد وموج شعف جامعه رافراگرفت. همین طور کنار ساعت ایستاده ایم وعقرب هاراتشویق می کنیم که زودتر حرکت کند،تاآذر ماه برسد . عجب ماهی خواهد شد!

درکناراین همه خبرهای خوش از یک طرف وبرنامه های شادسیماازطرفی ،انسان اصلاً گذشت ایام رادرک نمی کند.ماکه خداخدامی کنیم مراسمی ، کنفرانسی ،میزگردی و... باشد تا بازخبرهای خوش راازدهان مبارک مسئولین بشنویم.

لازم به تذکاراست که وزیراقتصاد،که چندان میانمان خوب نیست ، دیروز درکنار خبرخوش وزیرنفت ،اعلام نموده "رشد اقتصادی 8درصدی باشیوه های کنونی تحقق نمی یابد.ودرلابه لای سخنان باز همان شاه بیت خویش راقرائت نمودکه " مردم طلا وسکه نخرند."بااین کلام زدبه ذوق ما .آقای محترم !بااین کارشناسانی که ماداریم رشدبیست درصدهم امکان پذیراست .باورکن هرچند یک کمی قبول کردنش سخت است ولی می شود.کمی صبرکن آذرماه برسد!  وانگهی  ایشان توی هر سخنرانی حتی درزمان استیضاح هم فرموند که مردم سکه وطلانخرند،باز هوای استیضاح شدن کردند ؛چشم فرمایش دیگری ندارید!  

 
تاریخ : چهارشنبه 90/8/25 | 11:56 صبح | نویسنده : هادی اخوان

می گوید:نه برادربزرگوار ،حضرتعالی مصون نیستی جلوی چشم ماایستادی وهمین طوراراجیف می بافی ونشراکاذیب می فرمایی .جلوی دهنت رانگهدار.این جاکه قهوه خانه ی مش رجب نیست ؛گرمابه ی سرخیابان نیست.حرف رابفهم بعدبزن .هرچه به آن مغز بی صاحبت خطورکرد ؛بایدبه بیرون بپرانی .عصرامروزی عصرآماروکامپیوتراست.بایدبرحسب آماروارقام سخن گفت .به این جامی گویند، وزارت جهادکشاورزی ،پناهگاه کشاورزان.

می گویم:الهی قربان آن شکل ماهت بشوم .این حرف راکه بنده ازخودمان درنیاوردم .چهارروزپیش دریکی ازنشریات نوشته شده بود:"مسئولان ازدستان پینه بسته ی کشاورزان بی خبرند،روستاها ازمیوه های وارداتی پرشده."

می گوید :تنها مسئولینی که به فکرکشاورزانند،همین کارمندان وزارت جهادکشاورزی اند. پینه بستن دست کشاورزان ،مقصرش وزارت بهداشت است ،واردات هم برمی گرددبه وزارت بازرگانی ومافیای واردات  .شماهم رفتید مطالب چهار،پنج روزپیش راآوردیدکه مچ مارابگیری ولی کورخواندی.

*خوانندگان محترم !ماکه آخرعاقبت نفهمیدیم این واردات وصادرات میوه به چه نهادوارگانی برمی گردد.همین حرف هارانزد وزارت بازرگانی زدیم گفتندمقصروزارت کشاورزی است. اگرهمین طورپیش برود مشکل غنی سازی اورانیوم ،حل وفصل می شودولی مشکل واردات لاینحل باقی خواهدماند!
تاریخ : سه شنبه 90/8/24 | 2:38 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"وقتی روزنامه اطلاعات به دستمان می رسد بوی نفت وگازوئیل می دهد.لطفاًتذکردهید." رشت-خواننده روزنامه اطلاعات 23/8/90

پاسخ اطلاعات

از آنجا که وظیفه ی خطیرروزنامه نگاری ایجاب می کند که مردم وعده وعیدهای مسئولین راازذهنشان پاک نکنندوگذشت ایام موجب نسیان نگردد وگردفراموشی برآن ننهد وهمواره به یادآن هاباشند وچون روزنامه ی اطلاعات دراین چندسال تلاش نموده مشی اعتدال رابپیماید ونه به جناح راست ونه به جناح چپ متمایل باشد ،لذا از هرگونه نوشتن مطالبی درمورد این سخن گوهربارکه "پول نفت رابه سرسفره های مردم خواهیم آورد "امتناع کرده ،تاموجب تشویش اذهان عمومی نگردد وتلاش نموده درهنگام چاپ روزنامه بوی نفت رابرآن عجین نماید تابااین حرکت جالب پول نفت را درذهن تداعی نماید که مردم ؛همان قیمّان دیروزی، بدانندتاروزنامه ی اطلاعات بر پای خویش استواراست از آن همه درآمدهای نفتی ازبوی نفت بی نصیب نخواهندشد.وبااین کار یک عمل ادبی وفلسفی نیزانجام داده باشد، که بزرگان گفته اند :العاقل یکفی الاشاره.
تاریخ : پنج شنبه 90/8/19 | 2:21 عصر | نویسنده : هادی اخوان

تجمع اعتراضی به خاطر قطع درختان باغ قلهک:روزگذشته تجمع اعتراض آمیز مردمی به خاطر قطع درختان درباغ قلهک توسط سفارت انگلیس برگزارشد ... (روزنامه جام جم)

*ته قربان !مگه ماتوی گیلان دل نداریم .همین طور روزوشب کامیون کامیون درخت های قطع شده رابارمی زنند ومی برند به ناکجاآباد، جیک مان درنمی آید .هرچی برسر این همسایگان واقوام شهرهای املش ورودسروکلاچای فریاد می زنیم آخه دارند می برند ومی برند، شمایک کاری، فریادی ،دادی بزنید نمی دانیم ؛غیرت شمالیشان وبخصوص گیلانیشان، نم کشیده .خجالت نمی کشند !نگاه کنیدمردم تهران به خاطر دوتادرخت چه بلوایی به راه انداختند! آفرین! به همه شما، شِمه قربون .شایداین کارتان موجب گردد مردم شمال هم کمی غیرتی شوند وبه خاطر قطع بی رویه درخت ها ی جنگل های شمال باز آن غیرت هزاران ساله وخفته شان بیدارگردد وبروند درجلوی برخی از سازمان ها ی چپاول گر! که فقط چشم مبارکشان پول را می بیند؛وهیچ!فریادبکشند!!!
تاریخ : سه شنبه 90/8/17 | 4:35 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"تنها9روزپس ازفرارخاوری ،مدیرعامل بانک ملی به کانادا،خاوری وهمسرش وامی راکه برای خریدخانه درتورنتوگرفته بودند؛تسویه حساب کردند.این دو سپس این خانه ی 3میلیون دلاری را به قیمت 2میلیون دلار به دخترشان "پرندیس خاوری "فروختند.خاوری همچنین خانه ای در"سان کرست درایو" دارد که اووهمسرش ،آن رادرسال2007 خریداری کرده اندوآن رابه فرزندانشان منتقل کرده اند.همچنین خانواده ی خاوری خانه ای در خیابان "هالیوود درتورث یورک "دارند که به نام همسرخاوری است..." به نقل ازنشریات

برخی ازآقایان به خصوص این روزنامه نگاران ،چشم دیدن مال وثروت وپیشرفت کسی راندارند.خودشان را می زنند به دانایی وعلم وسواد! نمی توانند هِرراازبِرتشخیص دهند. سین سیاست را باصادمی نویسند! فقط می خواهند خرنازنینشان رابرانند، آن هم به طریق وشکلی وسیاق خودشان .خدانکندوضع مادی شخصی خوب شود، آن قدربرایش پاپوش درست می کنند، آن قدر ازسرمایه اش می نویسند که طاقت این بیچاره بدبخت ها طاق طاق می گردد.چنان قشقرقی می کنند که آخرعاقبت هم فراری می شود. حسودند،خواستاربدبختی وانهزام دیگرانند،می خواهند سرتوی بدن آن شخص نباشد.ازحسادت دارند می ترکند....

آقایان محترم ،این آقارفته زحمت کشیده ،آن وقت که شما خوابیده بودید ایشان داشتند فکرهای خوب خوب اقتصادی می کردند!رفته عرق ریخته مال وثروت راازراه کج نه! با عرق جبین وکدیمین به دست آورده است .حالا شماپشت این نابغه ی اقتصادی بگویید فلان وبهمان شده! ازبیت المال برداشته!دیدید دستش کوتاه است ضعیف گیرآوردید هرچه می توانید ودل تنگتان می خواهد می نویسید .آخر چه اشکالی دارد ثروت کسب کرد.حفظ آبرو مسلمان ازنان شب وهم ازنمازشب واجب تراست،ازافضل واجبات است!از بنده گفتن وازشمانشنیدن!ان شاء الله به ایران برگردد ووزیراقتصادایران شود!یاازاین پستی که داشته ،ترفیع بگیردوبالاترنائل گردد! آن وقت تمام مواجب شما راخواهدبریدونانتان ر آجرخواهدکرد .فقط یک خرده صبرکنیدتابرگردد!
تاریخ : شنبه 90/8/14 | 1:36 عصر | نویسنده : هادی اخوان

ازآن جاکه درسال گذشته وسالیان قبل بابرگزاری کنفرانس ها ومیزگردهای مختلف ودعوت ازکارشناسان خارجی وداخلی به شکل مبسوط مزایای شیر وتوزیع آن درمدارس به سمع مردم ودانش آموزان رسید  وچنین قلمدادگردیدکه اگر شیردرمدارس توزیع نگردد شاهد حوادث دلخراشی درآینده خواهیم بود؛ وامسال به خاطر کمبود بودجه وگران شدن شیر ، توصیه می شود باپاک نمودن صورت مسئله ،وباهمیاری صداوسیما وباتشکیل کنفرانس ها وکنگره های مختلف ودعوت ازکارشناسان اروپایی ،معایب وضرروزیان مصرف شیرهرروز گوشزدگردد،وباانکارسخنان پیشین بیان گردد که کسانی که از مزایای شیرسخن گفته اند دشمنان این مردم بوده واصلاًکی گفته است شیردارای مزایایی است؟تااین قدر دانش اموزآن برای دریافت شیر له له نزنند.

ازجمله ضروزیان نهفته در شیرکه امسال کشف وضبط گردید ؛می توان به آسیب رساندن آن به دندان ها ،کلیه هاواستخوان هاو...اشاره نمود که ازنظرمردم پنهان مانده بود.
تاریخ : جمعه 90/8/13 | 6:19 عصر | نویسنده : هادی اخوان

ازآن جاکه طرح سؤال ازرییس جمهور هرروزمنتفی وازنوبه جریان می افتد وبه قول معروف هردم ازاین باغ بری می رسد وازسویی بعضی ازنمایندگان هم حرف هایی می زنند که باورش سخت وتاحدودی مشکل است .مثلاٌ (نقل به مضمون)می فرمایند: ترس ازافشاگری رییس جمهور مانع چنین امری گردیده است. هرچه باشد اثبات یاانکارش به گردنشان. ولی ماکه توی این چند سال ازافشاگری رییس جمهور چیزی ندیدیم وهنوزکه هنوز اسامی مفسدین ازجیب شلوارمبارکشان به بیرون درزنکرده است.  وانگهی ایشان فرمودند می خواهم سکوت اختیارنمایم!

فلذا برخی ازنمایندگان مستقل که نه به جناح چپ متمایلند ونه چشم دیدن جناح راست رادارند طرح دویاچندفوریتی "امتحان ازرییس جمهور"را می خواهند به هیئت رییسه تقدیم نمایند وخیال مردم راازاین بابت راحت نموده وطوری پیش روند که نه سیخ بسوزد نه کباب!

آن چه ازجزئیات این طرح به بیرون درزنموده وسخنگوی شجاع این طیف !بیان داشته منابع ومآخذ سؤال نیزمشخص است ودیگر هراسی از افشاگری جناب رییس جمهورنیز به وجودنخواهدآمد.برخی ازمنابع که مخلوطی ازکتب دبیرستان ودانشگاهی است به این قرارمی باشد:1- تاریخ ایران وجهان2- اقتصاد2 3- منطق 4- تاریخ اسلام .این طرح از استقبال گروه ها وطیف های مختلف مجلس واقع شده وبعضی ازپیشکسوتان وریش سفیدان احسنت وآفرین برلبانشان جاری ساختند. این طرح اولین باری است که بعدازانقلاب اجراخواهدشد.
تاریخ : جمعه 90/8/13 | 12:13 صبح | نویسنده : هادی اخوان

ازویژگی های برخی ازروزنامه های امروزی درکنارهزاران مزایایشان ،بالارفتن  سرعت مطالعه درآن ها است !به گونه ای که بسیاری از این روزنامه ها ی چندین صفحه ای به مدت چنددقیقه مطالعه می شوند وازاتلاف وقت جلوگیری می شود !تکرارموضوع ازدیگرخصایص چنین نشریاتی است بنده گردن می گیرم ؛طفلکی هادراین مورد بی تقصیرند .مقصراصلی همین مسئولین مربوطه هستندکه هرلحظه ودم، رأیشان عوض می شود واتفاق نظرندارند .ازبین این موضوعات می توان به موضوع پرسش از رییس جمهور درمجلس اشاره نمود که علاوه برمردم خودنشریات هم گیج ومبهوت شدند که چگونه خبرهای آن راانعکاس دهند .بیچاره ها شب تیترمی زنند"افراد سؤال کننده ازرییس جمهوربه حدنصاب رسیده "وفرداصبح می بیند نه!چندنفرازآقایان به مصلحت! رأیشان را پس گرفتند وازحدنصاب افتاده پس باید تیترزد "سؤال ازرییس جمهورمنتفی شده است."پس فردا دوباره چندنفردیگر رگ غیرتشان می زندبیرون، ودرسؤال ازرییس جمهور مصمم ،فلذابایدتیترزد"سؤال ازرییس جمهور انجام می پذیرد ." پسین فردا باز نائب رییس مجلس می گوید انجام نمی شود بازهمین آقایان بایدتیتربزنند "سؤال از رییس جمهورانجام نمی گیرد." وبایددید فرداهای دیگرچه اتفاقی خواهدافتاد؟ ماکه توی این موضوع عقلمان به جایی قدنمی دهد.یک بکش بکشی درگرفته که آخرعاقبت  ریسمان کدام سوپاره می شود نمی دانیم.ولی هرچه باشد این نشریات هستندکه دارند دراین گیروار وسوتیترها،می سازنند ومی سوزند وفدامی شوند!همین آقایان علاوه برنشریات به فکررییس جمهورهم نیستند که آیاقصددارندازایشان سؤالی بپرسند یاخیر؟ایشان هم این روزها بلاتکلیف مانده .یک روزتهدید وروزدیگر ....تازه این یکی ازموضوعاتی است که اشاره نمودیم این روزهااگر لطف کنید روزنامه هاراتورق بزنیدخواهید دید فراوانند مثل بالایا ثابت ماندن هزینه ی تلفن ثابت یاقیمت برنج،لبنیات،آهن،سیمان .... 

 
تاریخ : چهارشنبه 90/8/11 | 10:53 صبح | نویسنده : هادی اخوان

برادربزرگوار لطف فرموده وبرای تأیید یا رد سخنان برادرعلی دایی که درزیر آمده ،دویاچندجمله مرقوم بدارید تا ببینیم موضوع ازچه قراراست وبه زبان عامی چی به چی می باشد  ؟                                       قربانعلی

" سرمربی راه آهن با بیان این مطلب که بزرگترین دلخوشی جامعه ما فوتبال است، خاطرنشان کرد: اگر فوتبال را از خانواده‌ها بگیرید چقدر در خانواده می‌توانید حرف بزنید؟ روزانه چند ساعت در مورد فوتبال خانواده‌ها حرف می‌زنند؟...

علی دایی گفت:خیلی پول‌ها در این کشور خرج می‌شود اما برخی از آقایان فقط فوتبال را می‌بینند... 400 میلیارد تومان، این رقم مقابل پول‌هایی که حیف می‌شود رقمی نیست."

 

برادرعزیزترازجانم!درتوضیح بندیک سخن،باید عرض کنم که همین همسایه بغل دستی ما کارشان شده  جنگ ومرافعه ،باموضوعیت فوتبال .خدای نکرده یک دفعه خیال مبرید کنید که بنده فضول تشریف دارم وانگهی دعواومجادله آن قدرواضح وگوشخراش است که تاکیلومترها افرادبدون پارازیت  صدایشان رادریافت می دارند . همسرمحترمه باصدای چندبانده اش! شوهرش راسرکوفت زده؛ که شمابی عرضه اید .این علی دایی بااین قدبلندش، رفته فوتبالیست شده والان پولش ازپاروبالامی رود ولی جنابعالی توی خرج خانه مانده ای !باورکنید کل شبانه روز سخنشان راجع به فوتبال است واگر روزی فوتبال ازبین برود آن وقت فکرنکنم موضوعی برای جروبحث داشته باشند.

دربنددوم سخن ،موضوع از معقولات است وپایم شکسته بادوزبانم لال، که اگر بخواهم وارد چنین موضوعاتی بشوم ونظرم رابیان کنم!به قول شاعر"نه من منم "
تاریخ : سه شنبه 90/8/10 | 1:48 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

 

ازهمان زمانی که توی هوای بارانی وسرد ،فوتبال نازیبای !پرسپولیس و داماش گیلان برگزار می شد شستم خبردارشد که این روزهاازآن روزهایی است که اتفاقی نادر خواهدافتاد وحوادث فوتبال گذشته رابالکل تحت شعاع خویش قرارخواهدداد. واین طورهم شد وآن حرکت شنیع ونازیبا که ازچشم سیماپنهان ماند ولی از چشم دیگران نه!به وقوع پیوست ودل ورزشکاران اعم از فوتبالیست وغیرفوتبالیست راجریحه دارنمود! وجهانیان را بهت زده وانگشت حیرت به دهان که توی ایران هم!!!

این قدر تبلیغات کردیم ،همین بنده چندین مرتبه حنجرمان  راپاره کردیم وچندین دعوای نزدیک به فوت به وقوع پیوست و یقه ی بسیاری جرداده شد که بگوییم همجنس گرانداریم واین ها آمدند ویک پارچ آب سرد ریختندروی دستمان وگفتند هست چه جورش هم!

می توان به شهرت رسید نه بااین حرکات  استادانه!می گویند جزیی ازتکنیک بازیکن است ! حالا باید منتظر حرکت بعدی ورزشکارانمان باشیم که چه حرکتی را انجام خواهندداد ،ماکه فکرمان جایی قدنمی دهد،وطاقت دیدن چنین چیزهایی راهم نداریم !خدالعنت کنداین دست اندرکاران شبکه ی  فارسی وان را!ولی بایدبرای جلوگیری ازاین حرکات فکری اندیشید یابازی راتوی هوای سرد وبارانی برگزارنکنیم یا ازقبل بگوییم گلی ردوبدل نشودیامثل بازی های دیگر خارجی ،باچنددقیقه تأخیرپخش گردد که مادیگر شاهداین حرکات جگرسوزنباشیم .

هدف مااصلاح اموربوده یک دفعه فکرنکنید قصد تخریب این دوبازیکن عزیزراداشته ایم .ماکه کارمان فراتراز حرف هاست!