سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 90/3/16 | 7:23 عصر | نویسنده : هادی اخوان

خوانندگان بزرگوارباارسال نامه، پیامک وهزاران ترفند دیگربه ما پیشنهادمی دهند ،که علاوه بر موضوعات سیاسی به کارها وامور فرهنگی نیز بپردازید. باید گفت معمولاً در مملکت مابرای این امورحدومرزی وجودندارد ومی توان امور اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی واجتماعی را به گونه ای برهم گره زد؛وشاخه ای ازعلوم متفاوت ؛چون علوم اقتصادی سیاسی یا فرهنگی سیاسی اقتصادی رابنیان نهاد.

به چشم این بار،به خاطر روی گل این عزیزان قول می دهیم به سوژه ی فرهنگی به شکل خاص بپردازیم تا من بعد نگویند کمتر توی این اموردخالت می ورزی .

کتاب شاهنامه مجموعه ی تاریخ وفرهنگ قوم ایرانی است .بر سه  بخش اسا طیری ،پهلوانی وتاریخی نوشته شده است.  در بخش اساطیری به ظهور کشاورزی وآموختن راه ورسم به دست آوردن خوراک وپوشاک  وکشف آتش وشکل گیری صنایع و غیره می پردازد.

چنان که درقسمتی از زندگی پادشاه هوشنگ آمده است؛که اودر هنگام عبوراز مکانی ماری بدید .سنگی به سوی مارپرتاب نمود. سنگ به ماربرخورد نکرد،اما بابرخورد به سنگ های دیگرآتشی فروزان به وجودآمد، که موجب آن شد؛ آتش کشف گردد. ودرپی آن شغل های دیگرچون آهنگری به وجودآمد .

درزمان پادشاهی جمشید آمده وجمشیدرا کاری پیش آمد. وزیرش رابگفت موبایلت را بده تازنگی بزنم یا sms     (اس ام اس )بفرستم .گویند  "غلام علی حدادعادل"، که درآن نزدیکی بود فریاد برآورد؛ این چه کلماتی است که پادشاه برزبان می راند.بهتر است به جای موبایل بگوییم "تلفن همراه" یا به جای "sms  " بگوییم " پیامک "یا "پیام کوتاه" .پادشاه راازاین گفته خوش آمد ودستوربداد،برای پاس داشتن زبان فارسی ومصون ماندن آن از لغات بیگانه "فرهنگستان زبان وادب فارسی "تأسیس گردد، وریاست آن را نیز آقای حداد عادل مادام العمر باوجود مشغله ی فراوان بپذیرد. ابتدا نپذیرفت اما با وجودمشغله فراوان قبول بکرد.وچنین شد که فرهنگستان از زمان جمشیدشاه شکل گرفته است .که وظیفه ی مهم اش این است  که پس ازآن که لغتی چند سالی بین مردم رواج پیداکردتازه آقایان تصمیم می گیرند ؛ لغتی جایگزین برای آن بیابند که بعضی ازلغات من درآوردی! به عقل جن هم نمی رسد !ومختص زبان جنیان است .

 قسمت دوم شاهنامه موضوعات پهلوانی است ودر قسمت سوم بیش تر موضوعات تاریخی را دربرمی گیرد؛ که به حوادث  زندگی اسکندر وپادشاهی ساسانی واشکانی می پردازد....