سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 89/11/20 | 6:43 عصر | نویسنده : هادی اخوان

اگرنبوداین همه ذوق واستعدادوقریحه ی سیاسی ،چه بلاها که برسر ما نمی آمد.جدای ازاستعداد سیاسی که به شکل مادرزادی وطبیعی درسرشت ما نهفته بود نمی دانیم این نقطه ضعف ازکجابه مارسیده .منظورمان همین ضعف وترس ازاعدادوارقام ریاضی است که درزندگی بلای جانمان شده. وهرشب این فکرواندیشه به سراغمان می آید که ای بی خبرتاکی صاحب خبرشوی که فردا امتحان ریاضی داری .این کابوس ریاضی شده  سیل ویرانگرزندگیمان .درزندگی روزمره هم گاهی چک های ناقابل پنجاه هزارتومانی را پانصد هزارتومانی می خوانیم وازاین بابت چه بلاهایی که برسراین حقیرنیامده است .پس ازاین مقدمه برویم به اصل مطلب که، تاهمین اواخر از صداوسیمای مبارکمان محاسبه ی نرخ قیمت های گاز آب و برق به قیمت تصاعدی به سمع ونظرمان می رسید وهرچه به این مخمان فشار می آورد یم که این نرخ های جدید چگونه محاسبه می گردند ،آخرعاقبت نفهمیدیم. ولی درپایان برنامه های این چنینی مجری با لحنی آرام  وبالبخندی ملیح خطاب می کرد که چندان نگران نباشند که قیمت ها چنان سیرصعودی نخواهدداشت .به گفته ی آن شاعر سفرکرده "شنیدن کی بود مانند دیدن "با آمدن اولین قبض ،تازه اصل قوانین ریاضی به دستمان آمدکه قیمت چگونه بررسی می شوند که به عنوان نمونه درقیمت آب عاقبت در قیمت تمام شده متوجه این مطلب وفرمول زیر گردیدیم.

45000تومان=قیمت تمام شده=آب های ریخته شده - قیمت تصاعد=روزهای ماه×مقدار مصرفی   

بعداز مشاهده ی  قبض مذکوربا قیمت مندرجهف تازه به عظمت علم ریاضی پی برده که ندانستن آن چه ضرروزیانی برای انسان هادارد.وچهره  ی خندان آن مجری درنظرمان می آمد که شاید ازحقیقت مطلب آگاهی داشت و به ریش مان می خندید که چنان نگران بالا رفتن قیمت ها نباشید.