سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 89/10/20 | 10:33 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"درسقوط هواپیمای تهران - ارومیه،به زودی علّت سقوط آن مشخص می شودومتهمّان به مجازات می رسند."

                                                                                                    به نقل ازمطبوعات

گویند دزدی درهنگام دزدیدن خانه ای ،براثر دررفتن پنجره ی اتاق به پایین سقوط نمود ودستش شکست .دزد برای اجرای عدالت ودادخواهی نزدقاضی به شکایت رفت.قاضی ابتدا صاحب خانه رافراخواند وگفت :شما مقصرشکسته شدن دست این آقای محترم اید."صاحب خانه که خود رابی موردمقصر می دید؛ گفت :"من گناهی ندارم. گناه از نجّاراست ."نجّار را آوردندقاضی به اوهمان سخنان راگفت .نجّار گفت :"مقصر بنّااست که پنجره را خوب جانگذاشته.  بنّارا فراخواندند.وقاضی اورامجرم شناخت.اونیزگفت:" مقصر شاگرد من است که کاه گل را خوب مشتمال نداده وبه همین خاطر پنجره ازجایش دررفت."شاگردش را آوردند واومتهم شناخته شد.اونیز که از ذکاوت برخوردار بوده گفت :"مقصر صاحب باغ فلان مکان است که گِل مرغوب را به ما نفروخته بود .اورا یافتند وچون نتوانست این اتّهام را ردکند،مجرم شناخته شد وعاقبت دزد بیچاره! به حقّش رسید .

دراین سانحه نیز آقایان این قدر خودرابه زحمت نیندازند ،مجرم اصلی همان خلبان مادرمرده ای است، که فوت نموده وقادر به پاسخ گویی نیست؛قربانیان سانحه هم به حق وحقوقشان خواهندرسید.