سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 89/10/3 | 5:43 عصر | نویسنده : هادی اخوان

سرزمین های جدا شده ازایران

نام پادشاه

تاریخ آغازوپایان حکومت

مدّت حکومت

نام قرارداد

       سرزمین های  جداشده

مساحت به کیلومتر

آغامحمدخان

1794تا1797

3  سال

       -

                 ------------

      ---

فتحعلی شاه

1797تا1810

 13سال

گلستان باروسیه

قردادترکمنچای

شهرهای غرب دریای مازندران وقفقازازجمله قره باغ ،گنجه،دربند،تفلیس، شیروان،باکوو...

جدایی خانات ایروان ،مناطقی ازمغان وشروان،نخجوان،ودوسوم تالشان ازایران

000/222

000/20

محمدشاه

1824تا1848

24سال

قراردادارزروم باعثمانی

رسمیت دادن به جدایی دوسوم کردستان بزرگ ونیز منطقه ی میان رودان(عراق امروزی )ازخاک ایران

217/628

احمدشاه

1909تا1925

16سال

  ---

           ----------

 

ناصرالدین شاه

1848تا1896

48سال

قرارداد پاریس

قراردادآخال

  جدایی افغانستان وهرات

جدایی سرتاسرآسیای میانه ،خوارزم،سمرقند،مرو،بخاراو...

                          

000/620

مظفرالدین شاه

1896تا1907

11سال

  تعیین حدودمرزی به وسیله مک هاون

جدایی دوسوم خاک سیستان ازایران شامل هلمندنیمروزوجنوب فراءدرافغانستان

500/99

محمدعلی شاه

1907تا1909

2سال

قراردادسن پترزبورگ میان روسیه وانگلیس

تقسیم ایران به دومنطقه ی تحت نفوذ روسیه درشمال وتحت نفوذ انگلیس در جنوب وشرق ویک منطقه ی حائل

   ----

رضاشاه

1925تا1941

16سال

---

جدایی دوسوم بلوچستان وبخش عمده کلات ازایران

694

محمدرضاشاه

1941تا1979

38سال

---

جدایی غیرقانونی بحرین ازایران

000/250