سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 90/4/2 | 11:37 عصر | نویسنده : هادی اخوان

باپیشرفت جهان وبه وجودآمدن افکارمن درآوردی درجوامع امروزی، به خصوص درفرهنگ غرب  این روزها باخبرهایی  درنشریات روبه رومی گردیم  که نه تنها کله مان سوت می کشد بلکه چنددقیقه ی ناقابل مات ومبهوت گشته وبفهمی ونفهمی دنیاچنددورشمسی به اطراف سرمان می چرخد .اماازآن خبرها که شایدباور نکردنی است وسال های آینده شاهد رشدفزاینده ی آن  خواهیم بود ؛ وچنین بلایی رابرسرمان واردمی نماید"ازدواج یک جوان ژاپنی بایک ربات بوده است."

ازدواج هم ازدواج های قدیم توی این همه آدم ودختر ،پسره پاشده وبا یک ربات ازدواج نموده است .یا جل الخالق!!حالا تشریفات عقدوشیربهابه چه شکلی بوده ،حافظه یما ن هم به جایی نمی رسد.گویی از زمانی که ربات پیچی بیش نبوده؛ این جوان ژاپنی عاشق ودلباخته اش گشته وهرچه والدین اصرارکردند ،دخترخوب فراوان است به گوشش فرونمی رفت  .چک وچانه زدن های مشاور هم فایده ای نداشته است.خودش توی دنده ی لج بارها می گفت: ازچشم شما ربات است ولی ازدیدمن انسان کاملی  است .که آدم رابه یاد داستان لیلی ومجنون خودمان می اندازد.

تاکنون ازدواج باحیوان وهمجنس راشنیده بودیم،ولی این یکی را تاکنون نتوانستیم هضم کنیم .از آن زمانی که این خبرراازجراید خواندیم وزبانمان رامحکم گاز گرفتیم این روزها به درستی نمی توانیم دو کلمه درست وحسابی تکلم نماییم .اگر همین جور پیش برود وماهم بادیدن خبرهای این چنینی ،زبانمان راکه ازکودکی عادت کرده ایم گازبگیریم ؛چندسال بعدچیزی از زبانمان باقی نخواهدماندوبالکل لال خواهیم شد . خدابه مارحم کند.