سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : جمعه 92/1/30 | 5:2 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

لنکرانی :"برنامه هایم به مصباح یزدی دادم،تاویرایش کند."به نقل ازمطبوعات

 

ماکه هرچه فکرمی کنیم نمی فهمیم چراآقای لنکرانی بین این همه ویراستار، برنامه هایش رابه آقای مصباح یزدی داده تاویرایش نماید .آخرتخصصشان دراموردیگر است وماکه تاکنون نشنیده بودیم که ایشان ،آیت اله بزرگوار، کارهای ازقبیل ویراستاری وویرایش رانیزانجام دهد. درهرصورت بخش ازاین برنامه های ویرایش شده به دست آقای لنکرانی رسید وایشان بادیدن ویرایش قسمت کوچک ازآن تصمیم گرفت که کل برنامه ها راموردبازبینی قراردهد ودوباره محضرایشان عودت نماید. در زیر قسمتی از اصل برنامه وویرایش شده آن را حضورخوانندگان عزیز ارائه می دهیم تا به توانایی ویراستارپی برده باشیم.

".....مابارهبریت معزم له می توانیم بردشمنانمان فائق شویم واین مشمول اطلعت بی چون وچرا ازشما دوست واستادبزرگوارم آقای مصباح می باشد.می خاستم از وزارت خویش بگویم که سراسر عذاب بود .در هیات دولت رییس جمهورهمان که می فرمودید ایشان انتخاب خداونداست وذخیره الهی است  همواره چنان به بنده می نگریست انگار که به هلو مینگرد .مشایی هم همینطور.به قول معروف ،داشت بنده رامیخورد ند.گفتم دیگر مانیستیم .جانم رابرداشتم ودیگر پشت سرخودم راهم نکاه نکردم وترجیه دادم به کنجی نشست وبه ایام ازدست داده افسوس بخورم .درزمان صدرات این جانب خدمات بزرگی صورت پذیرفت کهدرسیستم پزشکی مشهوداست .واکنون نیزجاناً درامان نیستم. طبق فرمایشات بزرگان تصمیم گرفتم درسنگر ریاست جمهوری خدمت وکاندید شوم ...........  

 

اما دراین اندک مایه تان ،ویرایش به شکل زیرآمده است، تاعصبانی نشدم برنامه هایت را ازجلوی چشمانم دورسازو اسم مشایی راازکل برنامه هایت حذف کن، که به آن حساسم!!!!!!

...ما بارهبری معظم له می توانیم بردشمنان فائق شویم واین شامل اطاعت بی چون وچراازشما دوست واستاد بزرگوارم، آقای مصباح است.می خواستم ازوزارت خویش بگویم ،که سراسرعذاب بود.درهیئت دولت ،رییس جمهور ،همان که می فرمودید :ایشان "انتخاب خداوند وذخیره الهی "است ؛چنان به بنده می نگریست انگارداردبه هلومی نگرد .داشت بنده رامی خورد .گفتم دیگرمانیستیم.جانم رابرداشتم وبه پشت سرم نگاه نکردم وترجیح دادم به کنجی نشسته وبه ایام ازدست رفته افسوس بخورم.درزمان صدارت این جانب ،خدمات بزرگی انجام پذیرفت که درنظام پزشکی قابل مشاهده است.اکنون طبق فرمایش های بزرگان تصمیم گرفتم ،درسنگر ریاست جمهوری خدمت کنم وکاندیداشوم....