سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 93/1/23 | 7:45 صبح | نویسنده : هادی اخوان

  "نظارت رارها کردند ،قیمت هاسربه فلک کشید.روزنامه کیهان دوشنبه 17فروردین 93

گفت وشنود ازجنس کیهان

"   الاغ باهوش "

یکی ازبزرگان اهل تمیزحکایت می کند که درفلان مکان فلانی الاغی یابه زبان امروزی خری داشت بسیارمحیرالعقول به گونه ای که حس پنجگانه اش متفاوت عمل می نمود.روزی از روزها فلانی ازفلان مکان که الاغ نازش رابارزده ومی برد ازالاغه خطایی سرزد ،فلانی که صاحب الاغ تشریف داشتند آجری دردم دست برداشته ومحکم برفرق سر نازنین الاغ کوبیده به گونه ای که آجردونیم گشت.الاغ رادرآن لحظه احساسی نبود ولی پس ازنیم ساعت ،چنان عرعر سوزناکی سرداد وچنان اشکی ازچشمان بریخت که حضار دل شکسته گشتندودل همه برالاغ بیچاره بسوخت